Opis przedmiotu zamówienia publicznego powinien być możliwie precyzyjny i wyczerpujący. Niedopuszczalne jest takie formułowanie opisu przedmiotu zamówienia, który powodowałby ograniczenie lub wyłączenie możliwości konkurowania pomiędzy poszczególnymi wykonawcami.
Reklama
Na gruncie ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych jest zasada uczciwej konkurencji oraz zasada równego traktowania wykonawców. Każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinno być przygotowane i przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami.
Istotne znaczenie dla zapewnienia zachowania zasady uczciwej konkurencji i zasady równego traktowania wykonawców przy udzielaniu zamówienia publicznego mają czynności przygotowawcze. Podstawowe znaczenie mają tutaj: opis przedmiotu zamówienia oraz określenie warunków udziału w postępowaniu.
Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie warunków udziału w postępowaniu zamieszcza się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 36 i 41 ustawy - Prawo zamówień publicznych). Z tych względów istotne jest prawidłowe opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu. Ewentualne błędy lub nieścisłości będą negatywnie rzutowały na dalszy przebieg postępowania w sprawie zamówienia publicznego, a w konsekwencji będą mogły prowadzić do konieczności unieważnienia postępowania (art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych). Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Opis przedmiotu zamówienia powinien być możliwie precyzyjny i wyczerpujący. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Niedopuszczalne jest zatem takie formułowanie opisu przedmiotu zamówienia, który powodowałby ograniczenie lub wyłączenie możliwości konkurowania pomiędzy poszczególnymi wykonawcami. Z takim przypadkiem możemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wskazuje tylko na jednego wykonawcę zdolnego do wykonania zamówienia, bez możliwości zaoferowania wykonania równoważnego zamówienia odpowiadającego potrzebom zamawiającego. Z tych względów przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wskazaniu takiemu towarzyszyć muszą wyrazy - lub równoważny (art. 29 ust. 3 prawa zamówień publicznych).
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma jedynie prawo przeprowadzenia kontroli udzielania zamówień publicznych. Celem kontroli przeprowadzonej przez prezesa UZP jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z prawem zamówień publicznych (kryterium legalności). Przedmiotem tej kontroli są zatem czynności zamawiającego podjęte w toku postępowania o udzielenie zamówienia, a nie samo wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Natomiast kwestia kontroli i monitoringu realizacji projektów finansowanych ze środków UE pozostaje w gestii upoważnionych podmiotów biorących udział we wdrażaniu tych projektów (instytucji zarządzających, instytucji wdrażających, instytucji pośredniczącej) oraz podmiotów powołanych z mocy prawa do kontroli wydatkowania środków publicznych (regionalne izby obrachunkowe, NIK itd.).
PODSTAWA PRAWNA
● Art. 7 ust. 1 art. 29-38, art. 41, art. 93, art. 161 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).