Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym decyzja o utworzeniu i wydawaniu gazety samorządowej musi być wyrażona w formie uchwały rady gminy. Dodatkowo decyzja o wydawaniu gazety musi być poparta koniecznością wykonywania konkretnych zadań publicznych. Przykładowo mogą być to zadania publiczne związane z kulturą, wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej czy promocji gminy. W przeciwnym wypadku uchwała jednostki samorządu terytorialnego może być uchylona przez regionalną izbę obrachunkową w ramach jej uprawnień nadzorczych ze względu na negatywną ocenę działań finansowych. Zgodnie z wymaganiami prawa prasowego uchwała o powstaniu lokalnej gazety powinna zawierać takie elementy, jak:

● tytuł gazety i jej wydawca (gmina),

● siedziba redakcji (może być w urzędzie gminy),

● sposób dystrybucji i nakład (w praktyce wystarczy ogólne sformułowanie o tym, że nakład będzie pozostawał w proporcji do przyznanych na ten cel środków),

● częstotliwość ukazywania się,

● wskazanie sposobu powołania redaktora naczelnego (redaktora może zatrudniać wójt),

● wskazanie osoby wykonującej powziętą uchwałę, w tym dokonującej zgłoszenia tytułu do rejestru prasowego (powinien to być wójt).

O zmianie wskazanych danych trzeba zawiadomić niezwłocznie organ rejestracyjny (sąd okręgowy).