Jak szybko w BIP powinny być zamieszczane informacje z oświadczenia majątkowego? Jak długo powinny być udostępniane informacje z oświadczenia majątkowego?
Zgodnie z art. 24i ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym, art. 25d ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 27d ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie województwa: informacja o stanie majątkowym osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych podlega udostępnieniu publicznemu. Wyłączeniem od ustanowionej zasady jawności objęto informacje dotyczące adresów zamieszkania osób składających oświadczenia oraz miejsca położenia nieruchomości. Publikacja jawnych informacji odbywa się na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonych przez właściwe organy władzy dla określonych jednostek samorządu terytorialnego (art. 9 ust. 2 ustawy o dpstęie do informacji publicznej). Ustawy samorządowe wprost określiły formę udostępniania jawnych informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych, dlatego też wyłączone zostają przepisy dotyczące innych sposobów ich udostępniania, które przewiduje ustawa o dostępie do informacji publicznej.
Z analizy przepisów ustaw samorządowych wynika, że oświadczenie majątkowe przechowuje podmiot uprawniony do jego otrzymania i analizy. Ujawnienie natomiast informacji zawartych w oświadczeniu majątkowym należy do kompetencji organów kierujących bieżącymi sprawami danej jednostki samorządu terytorialnego tj. wójta, starosty i marszałka województwa. Uprawnienie to dotyczy także oświadczeń majątkowych składanych wojewodzie i przewodniczącym organów stanowiących samorządu, którzy kopie oświadczeń przekazują organom wykonawczym poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.
Ustawy o samorządach nie precyzują terminu zamieszczania informacji z oświadczeń majątkowych w BIP. W tej sytuacji zastosowanie będą miały ogólne przepisy dotyczące udostępniania informacji publicznych (art. 3 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej), ustanawiający prawo każdego obywatela do niezwłocznego uzyskania aktualnej informacji publicznej. Nie jest zatem uprawniona interpretacja, że opublikowanie informacji zawartych w oświadczeniu majątkowym następuje dopiero po analizie jego danych, czy po złożeniu właściwym organom stanowiącym samorządu informacji na temat złożonych oświadczeń. Wprawdzie ustanowiona w tym celu graniczna data 30 października każdego roku powinna być traktowana jako ostateczny termin umieszczenia oświadczeń w BIP, to jednak nie powinna to być praktyka powszechna. Ogólna zasada niezwłocznego prawa do informacji publicznej nie została ograniczona szczególnymi przepisami, dlatego nakłada ona obowiązek publikacji od razu, natychmiast, bez zwłoki. Przyjąć można zatem, że wykonanie tego obowiązku po dacie 30 października stanowi - z zasady naruszenie prawa.
Przepisy nie określają czasu, w jakim informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym powinny być dostępne w BIP. Właściwe organy przechowują je przez sześć lat. Po upływie tego okresu oświadczenie majątkowe podlega archiwizacji. Należy zatem wnioskować, że skoro do końca okresu przechowywania informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym nie tracą statusu jawności, powinny być one przez ten cały czas dostępne w BIP. Przemawia za tym cel przepisów antykorupcyjnych, czyli prawo obywateli do informacji na temat majątku konkretnych osób w całym czasie sprawowania przez nie urzędu czy funkcji.
PODSTAWA PRAWNA
● Ustawa z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.).