TEZA: Zamawiający wymagając od wykonawców doświadczenia w robotach budowlanych jedynie na obiektach szkolnych naruszył art. 22 ust. 2 prawa zamówień publicznych. Taki wymóg dyskwalifikuje bowiem innych wykonawców zainteresowanych uzyskaniem zamówienia. Zakresem robót w postępowaniu były objęte typowe czynności budowlane, które mogą być wykonywane na innych obiektach użyteczności publicznej, niekoniecznie na obiektach szkolnych.
STAN FAKTYCZNY: Urząd Gminy Leżajsk prowadził przetarg na rozbudowę szkoły. Zakład Remontowo-Budowlany Organika wniósł protest na specyfikację istotnych warunków zamówienia, wskazując, że jej postanowienia prowadzą do nierównego traktowania wykonawców. Zastrzeżenia wykonawcy wzbudził wymóg wykazania się doświadczeniem i referencjami w zakresie przeprowadzenia co najmniej dwóch robót budowlanych porównywalnych z przedmiotem zamówienia na obiektach szkolnych o wartości brutto, co najmniej 800 tys. zł. Protestujący domagał się poprzez wykreślenie postanowienia, że chodzi tylko o obiekty szkolne. Zamawiający protest oddalił podkreślając, że ma nie tylko prawo, ale i obowiązek tak określić warunki udziału, aby do udziału w postępowaniu dopuścić tylko takich wykonawców, którzy mają doświadczenie w realizacji robót podobnych do przedmiotu zamówienia. Na takie rozstrzygnięcie wykonawca wniósł odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Z UZASADNIENIA: Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia odwołanie. Nakazała zamawiającemu dokonanie modyfikacji specyfikacji. Izba wskazała, że przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części pomieszczeń szkoły na potrzeby kuchni z jadalnią oraz na przedszkole. Roboty obejmowały m.in. przebudowę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz obudowę klatki schodowej. Zdaniem Izby zamawiający wymagając doświadczenia w robotach budowlanych jedynie na obiektach szkolnych naruszył art. 22 ust. 2 prawa zamówień publicznych. Taki wymóg dyskwalifikował bowiem innych wykonawców zainteresowanych uzyskaniem zamówienia. Zamawiający nie charakteryzował przedmiotu zamówienia w jakiś specjalnie wyjątkowy czy też technologicznie odmienny sposób, uzasadniający stawianie takiego wymogu. Zakresem robót objęte były typowe czynności budowlane, które mogą być wykonywane na innych obiektach użyteczności publicznej, niekoniecznie na obiektach szkolnych.
Wbrew stanowisku zamawiającego przepisy szczególne, w tym rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach nie mogą uprawniać do postawienia wymogu wykazania się doświadczeniem na obiektach szkolnych.
Sygn. akt KIO/UZP 238/09