TEZA: W każdym przypadku dopuszczenia się przez kierowcę naruszeń przepisów prawa ruchu drogowego, za które otrzymał łącznie powyżej 24 punktów – wniosek o skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji powinien obejmować wszystkie posiadane przez kierowcę kategorie uprawnień.
STAN FAKTYCZNY
Decyzją z czerwca z 2008 r. wydaną z upoważnienia starosty inspektor wydziału komunikacji skierował kierowcę na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji (egzamin teoretyczny i praktyczny) w zakresie prawa jazdy kategorii: A, B, C, CE, T. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Organ podkreślił równocześnie, że niepoddanie się sprawdzeniu kwalifikacji w wyznaczonym terminie spowoduje wydanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami. Odwołanie od powyższej decyzji złożył niezadowolony kierowca. Wskazał, że badania kontrolne powinny dotyczyć wyłącznie sprawdzenia kwalifikacji w zakresie uprawnień do kierowania samochodem osobowym, a nie innych kategorii uprawnień, bowiem tym pojazdem dopuścił się naruszeń.
Samorządowe kolegium odwoławcze uchyliło zaskarżone rozstrzygnięcie w części ustalającej termin poddania się sprawdzeniu kwalifikacji, a w pozostałym zakresie decyzję utrzymało w mocy. Wyrokiem z 30 grudnia 2008 r. WSA w Białymstoku uchylił zaskarżone decyzje. W wyniku skargi kasacyjnej złożonej przez SKO NSA uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.
Z UZASADNIENIA
W ocenie WSA decyzja o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji wydana na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b) prawa o ruchu drogowym ma charakter związany. Oznacza to, że właściwy starosta nie ma wyboru co do możliwości skierowania lub odstąpienia od niego w przypadku złożenia wniosku przez komendanta policji.
Zdaniem WSA interpretacja zaskarżonych przepisów prowadzi do wniosku, że komendant, niezależnie od pojazdu, przy prowadzeniu którego kierowca naruszył zasady ruchu drogowego i niezależnie od uprawnień, które są do jego prowadzenia wymagane, kieruje wniosek co do wszystkich posiadanych przez sprawcę naruszenia uprawnień. Powyższą interpretację przepisu potwierdza wykładnia celowościowa par. 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. nr 236, poz. 1998 z późn. zm.). Zgodnie z nią wprowadzenie przez ustawodawcę określonego limitu punktów, po przekroczeniu którego kierowca ma obowiązek poddania się sprawdzeniu kwalifikacji, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez skontrolowanie uprawnień i ewentualne wyeliminowanie z ruchu podmiotu, którego zachowanie nie daje gwarancji bezpiecznego przemieszczania się jego uczestnikom. Powtarzające się nieprawidłowe zachowanie na drodze, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego zawsze stanowi potencjalne zagrożenie i nie ma znaczenia, czy dochodzi do niego przy okazji prowadzenia pojazdu osobowego, ciężarowego czy innego. Mając to na uwadze, WSA stwierdził, że niezależnie od rodzaju pojazdu, jakim kierowca dopuszcza się naruszeń i za które otrzymuje liczbę punktów przekraczającą ustawowy limit – powinien on podlegać kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w zakresie wszystkich posiadanych kategorii praw jazdy.
Wyrok WSA w Białymstoku z 27 kwietnia 2009 r., sygn. akt II SA/Bk 160/10