Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Gmina jest zobowiązana wydzielić z zasobu mieszkaniowego lokale, które przeznacza na wynajem jako lokale socjalne, może także wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód.

Poszkodowany właściciel

Podstawą do ubiegania się o przyznanie lokalu socjalnego jest wyrok nakazujący opróżnienie lokalu. Niedopuszczalna w świetle obowiązujących przepisów jest tzw. eksmisja na bruk. Orzekając o uprawnieniu do lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Rozwiązanie to, korzystne dla osób eksmitowanych, z pewnością nie jest korzystne dla właścicieli, od których gmina wynajmuje lokale. W myśl obowiązujących przepisów, właściciel jest zmuszony znosić zajmowanie swojego lokalu przez lokatorów objętych wyrokiem eksmisyjnym do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Ustawodawca przyznał właścicielom możliwość uzyskania rekompensaty pieniężnej z tego tytułu. Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy na podstawie art. 417 k.c.

Przesłanki odpowiedzialności

W orzecznictwie wskazuje się, że niezgodność z prawem zaniechania polega na naruszeniu skonkretyzowanego w przepisach prawa obowiązku, którego wykonanie wyłączyłoby powstanie szkody. W przypadku zaniechania polegającego na niedostarczeniu lokalu socjalnego podstawę obowiązku dostarczenia lokalu konkretnej osobie stanowi wyrok eksmisyjny, w którym sąd orzekł o uprawnieniu do otrzymania takiego lokalu. W pewnych przypadkach sąd może orzec o braku takiego uprawnienia i wówczas gmina nie będzie miała obowiązku dostarczenia lokalu. Zobowiązana do wypłaty odszkodowania jest gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

W wyniku odesłania do art. 417 k.c. zastosowanie znajdzie również art. 361 k.c. Gmina ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa zaniechania, z którego szkoda wynikła. Wskazuje się, że normalnym następstwem niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego będzie szkoda polegająca na braku możliwości korzystania przez właściciela z lokalu zajmowanego przez osobę, co do której został wydany wyrok eksmisyjny, pobierania z tego tytułu pożytków (np. czynszu z tytułu najmu) oraz swobodnego dysponowania tym lokalem, np. przez zamieszkanie w nim przez właściciela i zwolnienie w ten sposób dotychczas zajmowanego przez właściciela lokalu w celu jego wynajęcia osobom trzecim. Właściciel może domagać się odszkodowania w pełnej wysokości. Naprawienie szkody obejmuje bowiem, zgodnie treścią art. 361 k.c., straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Wysokość szkody właściciel musi udowodnić sam.