PROBLEM

Czy możliwe jest skrócenie dwumiesięcznego terminu do 30 dni? Czy można znieść obowiązek samorządu do publikowania ogłoszeń w prasie, biorąc pod uwagę powszechny dostęp do internetu?

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY INFORMUJE

Przepis par. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108 oraz z 2009 r. nr 55, poz. 450), regulujący zasady publikacji ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, został ukształtowany z uwzględnieniem warunków określonych w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie elementów pomocy publicznej przy sprzedaży gruntów i budynków przez władze publiczne (Dz.Urz. WE C nr 209, 10 lipca 1997 r., str. 3).

Zgodnie z wytycznymi określonymi w powyższym komunikacie sprzedaż nieruchomości nie stanowi pomocy publicznej, jeżeli dokonywana jest zgodnie z procedurą otwartego i bezwarunkowego przetargu, o którym informacje zostały w wystarczająco dobry sposób opublikowane. Jak wynika z komunikatu, ten ostatni warunek jest spełniony, w przypadku gdy ogłoszenie o przetargu było wielokrotnie publikowane w odpowiednio długim czasie.

W toku prac legislacyjnych dotyczących rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów pierwotnie zaproponowano obowiązek publikacji ogłoszenia o przetargu co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Zgłoszona propozycja nie uzyskała jednak akceptacji na etapie uzgodnień Komitetu Rady Ministrów ze względu na niezgodność z omówionymi powyżej warunkami wynikającymi z komunikatu Komisji Europejskiej. Zgodnie z wytycznymi Komisji minimalnym okresem, w którym ogłoszenie o przetargu powinno być opublikowane, jest okres dwóch miesięcy przed planowanym przetargiem. Stąd zaistniała konieczność przeredagowania par. 6 ust. 5 rozporządzenia w sposób uwzględniający powyższy warunek. Dlatego biorąc powyższe pod uwagę, nie jest możliwe skrócenie terminu publikacji ogłoszenia, ze względu na obowiązek zachowania zgodności przepisów prawnych z wytycznymi Komisji Europejskiej.

Odnosząc się do możliwości zniesienia w ogóle tego obowiązku, należy stwierdzić, że powołany powyżej komunikat Komisji Europejskiej wskazuje, że zapewnienie otwartości przetargu następuje poprzez publikację ogłoszenia o przetargu w prasie o zasięgu co najmniej ogólnokrajowym. Ponadto w przypadku sprzedaży nieruchomości, które mogą być przedmiotem zainteresowania inwestorów działających w skali europejskiej lub międzynarodowej, ogłoszenie to powinno być zamieszczone w publikacjach o zasięgu międzynarodowym. Obecnie obowiązująca treść par. 6 ust. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów zgodna jest zatem z powyższymi wytycznymi. Tym samym nie można zwolnić jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku publikacji ogłoszeń o przetargach w prasie oraz zmiany przepisów w kierunku obligatoryjnego zamieszczania ogłoszeń jedynie w internecie (na podstawie odpowiedzi na interpelację nr 11284).