Za wszelkie sprawy finansowe jednostek sektora finansów publicznych odpowiadają ich kierownicy, chyba że powierzą te obowiązki podległym im pracownikom. W dotychczasowym dorobku Głównej Komisji Orzekającej dominowała wykładnia, zgodnie z którą np. ustne powierzenie obowiązków pracownikowi nie powoduje przeniesienia na niego odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przeglądzie najnowszego orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych znajduje się jednak orzeczenie GKO, w którym komisja określa, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przypisać odpowiedzialność pracownikowi.

W innych orzeczeniach komisje orzekające zwracają uwagę na stosowanie trybów zamówień publicznych, a także obowiązek ponoszenia wydatków zgodnych z planem finansowym jednostki. Przekroczenie uprawnień do dokonywania wydatków jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Odpowiedzialność pracownika

GKO w jednym z najnowszych orzeczeń (sygn. akt BDF1/ 4900/62/62/09/2190) zwraca uwagę na obowiązki ciążące na pracowniku, któremu kierownik jednostki powierzył zadania w zakresie gospodarki finansowej. Wynika z niego, że przesłanki podmiotowe odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansowej zostały zdefiniowane w art. 4 pkt 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z tym przepisem, takiej odpowiedzialności podlegają pracownicy jednostki sektora finansów publicznych, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej. Ponadto za delikty te odpowiada osoba, która swoim zachowaniem wypełnia znamiona czynu, określonego w art. 5-18 omawianej ustawy. Główna komisja stwierdziła więc, że powierzenie obowiązków jest przesłanką dochodzenia odpowiedzialności wobec pracownika jednostki co do czynów, które zostały przez niego popełnione.

W omawianej sprawie istota sporu polegała na odpowiedzi na pytanie, czy obwiniony pełniący obowiązki zastępcy dyrektora biura ministra został upoważniony przez ministra środowiska do dokonywania czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Wyjaśnijmy, że minister wydał p.o. zastępcy dyrektora pełnomocnictwo. Obwiniony na tej podstawie przeprowadził postępowania przetargowe.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów w jednostkach publicznych.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Charakteru upoważnienia
- Obowiązkach zamawiającego
- Porozumienia administracyjne
- Wyboru trybu
- Rodzaju zamówienia
- Negocjacji bez ogłoszenia