Kiedy wojewoda może zlecić kontrolę w trybie uproszczonym? Czym różni się on od innych rodzajów kontroli?
Wojewoda może przeprowadzić kontrolę w trybie uproszczonym, w szczególności w przypadku potrzeby uzyskania niezbędnej dla niego informacji, a także dokonania analizy dokumentów i innych materiałów otrzymanych z jednostek organizacyjnych podlegających kontroli. Ponadto może być on zainicjowany przez skargi, wnioski lub listy obywateli. Procedura w tym trybie nie różni się zasadniczo od innych rodzajów kontroli. Z tym, że zamiast protokołu z ustaleń sporządza się sprawozdanie, które podpisuje i parafuje na każdej stronie kontrolujący. Jego kopię przekazuje się kierownikowi kontrolowanej jednostki samorządowej. Kopia ta za jego zgodą może być przekazana przez zastosowanie systemów teleinformatycznych, pod warunkiem że będzie ona opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym zawiera opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym opis ustalonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości lub naruszeń, oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych z przywołaniem dowodów, na których oparto ustalenia, oraz uwagi i wnioski wynikające z ustaleń kontroli.
Sprawozdanie z kontroli powinno także wskazywać:
● oznaczenie podmiotu kontrolowanego, jego siedzibę i adres, imię i nazwisko kierownika, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą, a w miarę potrzeby – imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych oraz daty objęcia przez nich stanowisk służbowych;
● imiona i nazwiska, stanowiska służbowe kontrolujących oraz numery i daty imiennych upoważnień do kontroli;
● określenie miejsca oraz daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem dni przerw w kontroli;
● określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;
● wzmiankę o odmowie udzielenia wyjaśnień przez pracowników podmiotu kontrolowanego.
W razie ujawnienia w toku kontroli przeprowadzanej w trybie uproszczonym okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia albo przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego albo też naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub okoliczności uzasadniających odpowiedzialność dyscyplinarną lub porządkową sporządza się protokół kontroli.
Podstawa prawna
Art. 31 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. nr 40, poz. 230).
Par. 12 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz.U. nr 106, poz. 884).