Jakie zadania powinno wypełniać powoływane przez jednostki samorządowe Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji? Jak samorządy mogą wspierać proces przygotowywania inwestycji?
JERZY STĘPIEŃ
zastępca prezydenta Poznania
W celu zachęcenia inwestorów do ulokowania swojego przedsięwzięcia na okreśłonycm obszarze każda gmina powinna zadbać o powołanie Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji. Biuro takie funkcjonuje także w Poznaniu. Wspiera ono potencjalnych inwestorów, udostępniając potrzebne dane oraz informacje o konkretnych lokalizacjach. Biuro to zajmuje się również organizacją wizyt inwestora w Poznaniu, aranżuje spotkania z władzami miasta oraz ułatwia nawiązanie kontaktów z urzędami i instytucjami administracji publicznej. Relacje z inwestorem może poprawić tzw. pilot inwestycyjny. Jest to specjalny pracownik oddelegowany do obsługi danego projektu inwestycyjnego, służący pomocą w trakcie całego procesu przygotowania i realizacji inwestycji. Ważne jest także wspieranie inwestorów w poszukiwaniu pracowników. W Poznaniu praktykowane jest to od wielu lat. Gwarantujemy pomoc w kontaktach z uczelniami oraz ich biurami karier. W te działania aktywnie włącza się powiatowy urząd pracy i wojewódzki urząd pracy. Dla inwestorów jest możliwość uzyskania dofinansowania na szkolenia i tworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych.
Każda gmina, chcąc zachęcić do inwestowania na jej terenie, powinna przygotować odpowiednie akty prawne, które będą stanowiły ułatwienie dla rozwoju potencjalnych inwestycji. Akty takie obowiązują oczywiście w Poznaniu. Jednym z nich jest uchwała w sprawie programu zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Program ten obowiązuje dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego oraz Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Pozwala on zwolnić na okres sześciu lat z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach wyżej wymienionych parków inwestycyjnych. Innym aktem jest uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. W jej ramach zwalnia się z podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki i budowle stanowiące nową inwestycję, z wyjątkiem inwestycji w zakresie działalności handlowej, stacji paliw, organizowania targów i wystaw oraz działalności logistycznej, spedycyjnej i magazynowej. W programie pomocy określono minimalne wymagane nakłady inwestycyjne lub liczbę utworzonych nowych miejsc pracy, uprawniające do uzyskania zwolnienia (limity różnią się w zależności od wielkości firmy).
Dobrym rozwiązaniem, będącym dużą zachętą dla inwestorów jest także tworzenie specjalnych stref ekonomicznych. W Poznaniu w rejonie Franowa utworzono podstrefę Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorcy inwestujący na terenie specjalnej strefy ekonomicznej są uprawnieni do pomocy regionalnej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od firm. Obecnie strefa znajduje się w fazie organizacyjnej, tj. przygotowania gruntów do inwestowania.