Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela samorządom terytorialnym z Polski wschodniej wsparcia finansowego m.in. na budowę, rozbudowę, modernizację i uruchamianie parków przemysłowych. Wsparcie takie będzie udzielane do 31 grudnia 2013 r.
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości może udzielić m.in. jednostkom samorządu terytorialnego wsparcia na realizację projektów polegających na:
● budowie, rozbudowie, modernizacji i uruchamianiu parków przemysłowych, parków technologicznych oraz inkubatorów przedsiębiorczości i inkubatorów technologicznych,
● budowie, rozbudowie i uruchamianiu centrów doskonałości i centrów transferu technologii.

Wybrane województwa

To tzw. wsparcie na rozwój ośrodków innowacyjności może być udzielane na realizację projektów, które są realizowane na terenie Polski wschodniej, tj. w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Wsparcie finansowe, o którym mowa, udzielane jest na podstawie rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego z 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. Wsparcie na rozwój ośrodków innowacyjności może być udzielane beneficjentowi (np. jednostce samorządu terytorialnego), m.in. pod warunkiem, że przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną zapewniony zostanie równy dostęp do usług, szkoleń, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia nabytego w ramach projektu. Wsparcie na rozwój ośrodków innowacyjności nie stanowi pomocy publicznej i może być udzielone do wysokości 90 proc. wydatków, przy czym w przypadku projektów wybieranych w drodze konkursu wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 12 000 000 zł. Jeśli chodzi o projekty indywidualne o znaczeniu strategicznym dla realizacji Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, wsparcie z agencji również może wynieść 90 proc. wydatków, ale wartość całkowita projektu nie może być niższa niż 12 000 000 zł.

Rodzaje kosztów

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które zostały poniesione przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z ośrodkami innowacyjności, to kwoty przeznaczone m.in. na:
● pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu (do kwoty stanowiącej równowartość 10 proc. całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem),
● pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli,
● zakup nowych lub używanych środków trwałych,
● najem lub dzierżawę środków trwałych, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu;
● nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej.
Podstawa prawna
● Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (Dz.U. nr 70, poz. 604).