Od 29 marca 2010 r. obowiązuje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. Wydane zostało na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych. W rozporządzeniu określono regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, określający w szczególności wymagania formalne odwołania, sposób wnoszenia odwołania w formie elektronicznej, a także postępowanie z wniesionym odwołaniem.

Nowelizacja ustawy

Przypomnijmy, że po wejściu w życie nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych, nowe przepisy zlikwidowały m.in. postępowanie protestacyjne. Można natomiast składać odwołania. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. progi unijne, to odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego.

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy, odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołania można kierować do Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z nowelizacją, odwołanie wnosi się do prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań stanowi, że odwołanie zawiera:

● imię i nazwisko lub nazwę (firmę), miejsce zamieszkania lub siedzibę, numer telefonu lub faksu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

● imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę zamawiającego, oraz numer telefonu lub faksu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

● określenie przedmiotu zamówienia;

● wskazanie numeru ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o konkursie lub ogłoszenia o wynikach konkursu – w przypadku ich zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

● wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;

● przedstawienie zarzutów;

● żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

● wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

● podpis odwołującego albo jego przedstawiciela (przedstawicieli);

● wykaz załączników.

Do odwołania dołącza się:

● dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

● dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu;

● odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.