STAN FAKTYCZNY

Zarządzeniem z 1 marca 2010 r. Burmistrz Gminy i Miasta Szadek powierzył stanowisko p.o. sekretarza w urzędzie gminy na czas określony. Z treści zarządzenia wynikało, że powierzenie stanowiska nastąpiło do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia naboru na to stanowisko. Przyczyną tego stanu rzeczy były zmiany organizacyjne w urzędzie, jak również ograniczone możliwości finansowe samorządu w roku 2010, spowodowane zmniejszeniem środków na obsługę urzędu.

Z UZASADNIENIA

W ocenie organu nadzoru zarządzenie burmistrza zostało wydane z istotnym naruszeniem przepisów ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, póz. 1458 z późn. zm.). Zdaniem wojewody art. 5 ust. l ustawy jednoznacznie przesądza o konieczności zatrudnienia sekretarza gminy (powiatu, województwa). Dodatkowo w obecnie obowiązującym stanie prawnym stanowisko to mieści się w grupie tzw. pozostałych pracowników samorządowych, dla których podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę (art. 4 ust. l pkt 3 ustawy). W konsekwencji nawiązanie stosunku pracy z sekretarzem w formie umowy o pracę stanowi wymóg ustawowy. Równocześnie jak podkreślił organ nadzoru od l stycznia 2009 r. obowiązują jednolite dla wszystkich szczebli samorządu wymogi kwalifikacyjne dla stanowiska sekretarza. Zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 4 o pracownikach samorządowych na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w urzędzie gminy czy powiatu oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych. Ponadto, co wymaga podkreślenia, osoba zatrudniona na stanowisku sekretarza powinna posiadać wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Tymczasem osoba wskazana w zarządzeniu burmistrza nie posiadała zarówno wymaganego wykształcenia jak i doświadczenia. W konsekwencji przedmiotowe zarządzenie w sposób istotny naruszyło przepisy ustawy o pracownikach samorządowych zarówno co do formy nawiązania stosunku pracy, jak i stawianych wymagań kwalifikacyjnych.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego z 7 maja 2010 r., PKN.I.0911/229/10