Na podstawie zgłoszenia narodzin dziecka, wydanego przez zakład opieki zdrowotnej, kierownik USC sporządza akt urodzenia. Brak tego dokumentu powoduje, że organem właściwym do jego sporządzenia staje się sąd opiekuńczy.
Rejestracji w urzędzie stanu cywilnego podlega urodzenie dziecka bez względu na to, czy urodziło się żywe, czy martwe. Fakt ten zobowiązani są zgłosić:
● ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala, albo inna osoba obecna przy porodzie,