Górną granicę odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej wobec jej wierzycieli wyznacza suma komandytowa. Jest to kwota określona w umowie spółki dla każdego komandytariusza osobno. Podlega ona wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Od momentu wpisu wywołuje skutek względem wierzycieli.

Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Wierzyciele tacy mogą dochodzić swych wierzytelności wobec spółki, a także od komandytariusza do wysokości sumy komandytowej przed jej obniżeniem.

Obniżenie sumy komandytowej wymaga zmiany umowy spółki, jak również wpisu do rejestru przedsiębiorców. Wpisu należy dokonać w terminie siedmiu dni od zmiany umowy spółki. Za zobowiązania spółki komandytowej powstałe przed datą rejestracji obniżenia sumy komandytowej komandytariusz odpowiadać będzie w stosunku do wierzycieli spółki w granicach pierwotnej wartości sumy komandytowej. Obniżenie sumy komandytowej dotyczyć będzie zatem jedynie tych wierzycieli, których wierzytelności powstały po dokonaniu wpisu do rejestru i za te zobowiązania spółki komandytariusz odpowiadać będzie w granicach wartości nowej sumy komandytowej.

Wpis zmiany sumy komandytowej do rejestru wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od dnia ogłoszenia nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów. Jeżeli zatem wierzytelność powstała w okresie od momentu wpisu do rejestru do momentu ogłoszenia tego wpisu, komandytariusz może odpowiadać w granicach wysokości pierwotnej sumy komandytowej, chyba że wykaże, że wierzyciel o obniżeniu sumy komandytowej wiedział. Zatem o zastosowaniu zasad dotyczących odpowiedzialności przy obniżaniu sumy komandytowej decyduje moment powstania roszczenia wobec spółki, wpis obniżenia sumy komandytowej do rejestru i moment ogłoszenia o tym.

Wojciech Bigaj, radca prawny w kancelarii Grynhoff Woźny Maliński