Umowa spółki zawierana jest przez minimum dwóch wspólników w formie aktu notarialnego, przy czym jeden z nich musi być komplementariuszem, a drugi komandytariuszem. Jest to znacząca cecha spółki komandytowej, która istotnie odróżnia tę formę działalności od spółki cywilnej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Bez znaczenia natomiast jest liczbowy stosunek komplementariuszy do komandytariuszy. Wspólnikiem w spółce komandytowej mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

Podział praw i obowiązków wspólników w spółce nie jest równomierny. Zakres uprawnień i obowiązków wspólnika będącego komplementariuszem powoduje, że odgrywa on dominującą rolę w spółce. To komplementariusz posiada uprawnienia do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw, z wyjątkiem czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, do których wymagana jest zgoda drugiego wspólnika – komandytariusza. Szerszy zakres ma też odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki. Jest on bowiem odpowiedzialny za wniesienie wkładu do spółki oraz ponosi odpowiedzialność osobistą za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, tzn. odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania spółki.

Komandytariuszem jest wspólnik, którego odpowiedzialność została ograniczona. Ponosi on odpowiedzialność tylko do wysokości sumy komandytowej, która może stanowić wnoszony przez komandytariusza wkład do spółki. Jednak nie zawsze wysokość sumy komandytowej będzie odpowiadała wysokości wnoszonego wkładu. W przepisach nie ma określonych wymagań co do jej wysokości. W praktyce komandytariusz nie ma możliwości zarządzania sprawami spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Komandytariusz może reprezentować spółkę jako pełnomocnik. Udzielającą pełnomocnictwa komandytariuszowi jest spółka komandytowa, w imieniu której działają jej przedstawiciele ustawowi – komplementariusze.

Spółka prowadzona jest pod firmą, która składa się zazwyczaj z nazwiska jednego bądź kilku komplementariuszy.

Stanisław Rachelski, radca prawny, wspólnik zarządzający, Kancelaria Prawnicza Rachelski i Wspólnicy