Czy remont budynków wymaga zgłoszenia

Powódź wdarła się do mojego domu. Zalany został parter. Budynek nie został uszkodzony, jednak wymaga remontu. Czy w takiej sytuacji muszę zgłaszać do nadzoru budowlane potrzebę wykonania prac remontowych?

Wszystko zależy od regionu, w którym znajduje się budynek. Rząd jednak objął zalane tereny specjalnym pakietem ułatwień. Nowelizacją rozporządzenia w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wprowadzono załącznik z listą gmin, w których remonty nie będą wymagały zgłoszenia w starostwie. Jednak, aby prac remontowych nie trzeba było zgłaszać, budynek musi spełniać pewne kryteria. Jego kubatura nie może przekraczać 1000 metrów sześciennych, a wysokość 12 metrów. Podobnie jest w przypadku np. uszkodzonych urządzeń wodnych, o ile nie wymagają one całkowitej odbudowy. Zgłoszenia nie trzeba dokonywać w przypadku remontów rolniczych obiektów gospodarczych, parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 mkw. Podobnie jest w przypadku wiat i altan czy przydomowych ogrodów zimowych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. nr 92, poz. 597).

Ustawa z 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. nr 84, poz. 906).

Czy inspekcja sanitarna pomoże w uzdatnianiu wody

W gospodarstwie rolnym została zalana studnia. Woda opadła, ale mieszkańcy obawiają się czerpać z niej wodę do czasu jej uzdatnienia. Czy mogą otrzymać jakąś pomoc od stacji sanitarno-epidemiologicznych?

Inspekcja sanitarna nie ma obowiązku wykonania prac uzdatniających wodę. Do jej ustawowych zadań należy jednak monitorowanie jakości wody w ujęciach i studniach czy informowanie społeczeństwa o zagrożeniach i zasadach postępowania w sytuacji np. zagrożenia epidemiologicznego.

W przypadku powodzi, która spowodowała zalanie studni, konieczne jest uzdatnienie wody. Pomoc stacji sanitarno-epidemiologicznych udzielana mieszkańcom takich gospodarstw, w których są studnie, polega na informowaniu i instruowaniu mieszkańców m.in. o tym, jak wykonać prace niezbędne do uzdatnienia wody. Każdy, kto miał zalaną studnię, powinien zgłosić się do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Tam otrzyma informacje o tym, jak należy postępować, by studnię zdezynfekować. Dostanie także bezpłatnie środki potrzebne do dezynfekcji studni. Po wszystkich czynnościach uzdatniających trzeba ponownie zgłosić się do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, która zbada jakość wody. Oprócz tego służby sanitarne informują o innych zasadach bezpieczeństwa na zalanych terenach czy szczepią przeciw tężcowi wolontariuszy, którzy pracowali przy umacnianiu wałów przeciwpowodziowych.

Podstawa prawna

Ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U z 2006 r. nr 122, poz. 851 z późn. zm.).

Czy trzeba zgłosić utratę dowodu osobistego

W trakcie ewakuacji został zagubiony dowód osobisty. Czy trzeba zgłosić ten fakt i co jest potrzebne do wyrobienia nowego dowodu osobistego?

Każdy ma obowiązek zawiadomić najbliższy urząd gminy o zaginięciu dowodu osobistego. Trzeba to uczynić jak najszybciej. Wówczas gmina wyda zaświadczenie o utracie dowodu osobistego. W przypadku zgłoszenia w innej gminie niż ta, w której jest się zameldowanym, urząd przyjmujący zgłoszenie powiadomi właściwy urząd ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby. Trzeba także jak najszybciej wystąpić o wydanie nowego dokumentu. Do tego konieczne będzie wypełnienie odpowiedniego wniosku, dwóch wyraźnych i jednakowych fotografii o wymiarach 35 x 45 mm. Muszą one odzwierciedlać obecny wizerunek osoby, która występuje o nowy dokument. Ponadto konieczne jest przedstawienie odpisu skrócony aktu małżeństwa, a w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński, dołącza się odpis skrócony aktu urodzenia. Od początku 2010 roku wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna. W sytuacji gdy ktoś znajduje dowód osobisty innej osoby, to trzeba niezwłocznie przekazać dokument do najbliższego urzędu gminu lub na policję. Za zatrzymanie cudzego dowodu osobistego grozi kara ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo kara grzywny do 5 tys. zł.

Podstawa prawna

Ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.).