Osoby, które miały wykupione ubezpieczenie, mogą domagać się wypłaty pieniędzy za poniesione straty w wyniku zalania ich domów przez powódź. Środki można otrzymać m.in. za uszkodzone: parkiet, drzwi, ściany, meble, a także sprzęty gospodarstwa domowego.

Za jakie szkody

Każdy poszkodowany powinien jak najszybciej telefonicznie zgłosić powstałe szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym ma podpisaną umowę i poinformować o rozmiarze szkód.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiada wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia. W umowach mogą się jednak znajdować zapisy wprowadzające limity odpowiedzialności za niektóre szkody. Przykładowo PZU za szkodę w mieniu ruchomym znajdującym się w pomieszczeniach gospodarczych odpowiada do 5 proc. sumy ubezpieczenia dla wszystkich ruchomości domowych. Takie same limity są także dla kosztów uprzątnięcia miejsca szkody (np. wypompowywania wody) czy rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku (np. konieczność rozebrania klepki).

Wysokość odszkodowania jest ustalana na podstawie rachunków za odbudowę lub naprawę. Jednak kwota ta może być ustalona także na podstawie kosztorysu odbudowy lub naprawy dokonanej przez daną osobę systemem gospodarczym. Brane pod uwagę są także cenniki budowlane stosowane przez ubezpieczyciela.