Rzecznik dyscypliny finansów publicznych zarzucił kierownikowi jednostki oraz pełniącej obowiązki głównej księgowej naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ponieważ nieterminowo przekazywały pobrane dochody budżetowe należne Skarbowi Państwa oraz wykazały w sprawozdaniu budżetowym Rb-27 ZZ dane niezgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Regionalna Komisja Orzekająca uznała je winnymi zarzucanych czynów, ale odstąpiła od wymierzenia kary. Mimo że odwołanie do GKO złożyła tylko główna księgowa, komisja II instancji uniewinniła obie obwinione.

Nieprawidłowości w miejskim ośrodku pomocy społecznej (MOPS) ujawniła problemowa kontrola finansowa. Na tej podstawie rzecznik dyscypliny zarzucił obwinionym, że w jednostce w grudniu 2005 r. i w całym 2006 r. nie przestrzegano terminów przekazania, otrzymanych za pośrednictwem komornika sądowego, dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych na rachunek miasta. W rezultacie urząd miasta nieterminowo przekazywał wpłaty do budżetu państwa.

Rzecznik zarzucił także, że w sprawozdaniu Rb-27 ZZ, czyli w sprawozdaniu kwartalnym z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, MOPS wykazał dane niezgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Regionalna komisja przyznała rację rzecznikowi, bowiem twierdziła, że przyjęte w jednostce rozwiązania organizacyjne nie mogą prowadzić do zniesienia obowiązków ustawowych i pominięcia terminów do przekazywania dochodów budżetowych jednostce samorządowej. Główna Komisja Orzekająca nie zgodziła się jednak z ustaleniami komisji I instancji. Jak wyjaśniła GKO, bezsporne w sprawie było to, że MOPS był jednostką organizacyjną gminy i dokonywał wypłat zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja prowadzona przez komornika sądowego była nieskuteczna. Zgodnie z art. 12 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu MOPS należności w wysokości wypłaconej zaliczki powiększonej o 5 proc.