W związku z trwającą powodzią wojewodowie otrzymali zgodę ministra finansów na rozpoczęcie niezwłocznego przekazywania pieniędzy dla gmin i powiatów. Rząd wypłaci jednostkom samorządu 43,5 mln zł na niecierpiące zwłoki zadania związane z walką ze skutkami klęski żywiołowej. To jednak niejedyne wsparcie ze strony państwa, na jakie mogą liczyć poszkodowane samorządy. Każda jednostka może bowiem otrzymać nawet do 80 proc. dofinansowania na odbudowę zniszczonej infrastruktury.

Zliczanie szkód

Zgodnie z przygotowanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji procedurami w razie wystąpienia na terenie danej jednostki samorządu zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej jej władze mają obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściwe terytorialnie wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. Następnie wójt, burmistrz, prezydent miasta (w przypadku samorządów gminnych), zarząd powiatu (w przypadku samorządów powiatowych) lub zarząd województwa (w przypadku samorządów wojewódzkich) powołuje komisję ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej.

Komisja ma obowiązek sporządzić protokół zawierający m.in. wyliczenie szkód powstałych w mieniu komunalnym. Wysokość strat powinna być ustalana wraz z określeniem m.in. charakteru oraz wielkości szkód (np.: zalanie budynku w mkw., uszkodzenie konstrukcji mostu).

Wniosek do ministra

Ministerialna procedura przewiduje, że dotknięta powodzią jednostka samorządu powinna sporządzić plan usuwania skutków klęski żywiołowej. Powinien on zawierać wykaz zadań podlegających odbudowie lub remontowi wraz z określeniem ich hierarchii ważności. Dokument ten powinien być elementem wyjściowym przy ubieganiu się o środki finansowe z budżetu państwa.

Po sporządzeniu protokołu szkód przez komisję wójt, czy władze, innej jednostki samorządu powinien wystąpić do wojewody o weryfikację strat oszacowanych przez komisję działającą na szczeblu samorządowym. Wojewoda powołuje w tym celu komisję wojewódzką. Po zebraniu informacji o stratach spowodowanych przez klęskę żywiołową ze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wojewoda przekazuje do ministra spraw wewnętrznych i administracji wykaz jednostek dotkniętych powodzią. Podaje jednocześnie wysokość strat powstałych w wyniku działania żywiołu oraz wielkość planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej. W wykazie powinny zostać umieszczone te jednostki, w których straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5 proc. planowanych dochodów w roku poprzedzającym powódź.

Samorządy starające się o dofinansowanie zadań polegających na odbudowie lub remoncie mienia komunalnego zniszczonego lub uszkodzonego w wyniku działania żywiołu powinny zgłaszać swoje zapotrzebowanie do ministra spraw wewnętrznych i administracji lub do właściwego wojewody.

Na co dofinansowanie

Gmina lub inna jednostka samorządu ubiegająca się o dotację jest zobowiązana realizować przedsięwzięcia przy zaangażowaniu środków własnych, nie mniejszych niż 20 proc.

Co ważne, rozpatrzeniu podlegają jedynie zadania o wartości określonej według kosztorysu inwestorskiego nie mniejszej niż 40 tys. zł i których wartość wnioskowanej dotacji jest nie mniejsza niż 32 tys. zł. Do kosztów zadań polegających na usuwaniu skutków powodzi zalicza się koszt materiałów i urządzeń oraz koszt robót budowlano-montażowo-instalacyjnych. Nie uwzględnia się z kolei wydatków ponoszonych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wynagrodzenia dla osób sprawujących nadzór inwestorski lub autorski i kierowników robót oraz innych wydatków niemających bezpośredniego związku z usuwaniem skutków klęski.

Wymagana dokumentacja

W oparciu o zgłoszone potrzeby wydane zostają promesy stanowiące zapewnienie dofinansowania. Informują one o wysokości dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa.

Po otrzymaniu promesy jednostki samorządu powinny przystąpić do kompletowania wymaganych dokumentów. Jest nim przede wszystkim wniosek o dotację na dofinansowanie zadania, określający dokładną nazwę zadania, jego lokalizację, a także wartość ustaloną na podstawie przeprowadzonego przetargu lub innego trybu udzielania zamówienia publicznego wraz ze wskazaniem wnioskowanej wysokości dotacji.