Jednostki samorządu terytorialnego, które zostały dotknięte powodzią, będą mogły się ubiegać o rządowe dofinansowanie na pokrycie kosztów odbudowy zniszczonej infrastruktury. Państwo może im sfinansować inwestycje aż w 80 proc. Pozostałe 20 proc. samorządy będą musiały znaleźć we własnych budżetach.
W związku z trwającą powodzią wojewodowie otrzymali zgodę ministra finansów na rozpoczęcie niezwłocznego przekazywania pieniędzy dla gmin i powiatów. Rząd wypłaci jednostkom samorządu 43,5 mln zł na niecierpiące zwłoki zadania związane z walką ze skutkami klęski żywiołowej. To jednak niejedyne wsparcie ze strony państwa, na jakie mogą liczyć poszkodowane samorządy. Każda jednostka może bowiem otrzymać nawet do 80 proc. dofinansowania na odbudowę zniszczonej infrastruktury.

Zliczanie szkód

Zgodnie z przygotowanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji procedurami w razie wystąpienia na terenie danej jednostki samorządu zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej jej władze mają obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściwe terytorialnie wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. Następnie wójt, burmistrz, prezydent miasta (w przypadku samorządów gminnych), zarząd powiatu (w przypadku samorządów powiatowych) lub zarząd województwa (w przypadku samorządów wojewódzkich) powołuje komisję ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej.
Komisja ma obowiązek sporządzić protokół zawierający m.in. wyliczenie szkód powstałych w mieniu komunalnym. Wysokość strat powinna być ustalana wraz z określeniem m.in. charakteru oraz wielkości szkód (np.: zalanie budynku w mkw., uszkodzenie konstrukcji mostu).

Wniosek do ministra

Ministerialna procedura przewiduje, że dotknięta powodzią jednostka samorządu powinna sporządzić plan usuwania skutków klęski żywiołowej. Powinien on zawierać wykaz zadań podlegających odbudowie lub remontowi wraz z określeniem ich hierarchii ważności. Dokument ten powinien być elementem wyjściowym przy ubieganiu się o środki finansowe z budżetu państwa.
Po sporządzeniu protokołu szkód przez komisję wójt, czy władze, innej jednostki samorządu powinien wystąpić do wojewody o weryfikację strat oszacowanych przez komisję działającą na szczeblu samorządowym. Wojewoda powołuje w tym celu komisję wojewódzką. Po zebraniu informacji o stratach spowodowanych przez klęskę żywiołową ze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wojewoda przekazuje do ministra spraw wewnętrznych i administracji wykaz jednostek dotkniętych powodzią. Podaje jednocześnie wysokość strat powstałych w wyniku działania żywiołu oraz wielkość planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej. W wykazie powinny zostać umieszczone te jednostki, w których straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5 proc. planowanych dochodów w roku poprzedzającym powódź.
Samorządy starające się o dofinansowanie zadań polegających na odbudowie lub remoncie mienia komunalnego zniszczonego lub uszkodzonego w wyniku działania żywiołu powinny zgłaszać swoje zapotrzebowanie do ministra spraw wewnętrznych i administracji lub do właściwego wojewody.

Na co dofinansowanie

Gmina lub inna jednostka samorządu ubiegająca się o dotację jest zobowiązana realizować przedsięwzięcia przy zaangażowaniu środków własnych, nie mniejszych niż 20 proc.
Co ważne, rozpatrzeniu podlegają jedynie zadania o wartości określonej według kosztorysu inwestorskiego nie mniejszej niż 40 tys. zł i których wartość wnioskowanej dotacji jest nie mniejsza niż 32 tys. zł. Do kosztów zadań polegających na usuwaniu skutków powodzi zalicza się koszt materiałów i urządzeń oraz koszt robót budowlano-montażowo-instalacyjnych. Nie uwzględnia się z kolei wydatków ponoszonych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wynagrodzenia dla osób sprawujących nadzór inwestorski lub autorski i kierowników robót oraz innych wydatków niemających bezpośredniego związku z usuwaniem skutków klęski.

Wymagana dokumentacja

W oparciu o zgłoszone potrzeby wydane zostają promesy stanowiące zapewnienie dofinansowania. Informują one o wysokości dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa.
Po otrzymaniu promesy jednostki samorządu powinny przystąpić do kompletowania wymaganych dokumentów. Jest nim przede wszystkim wniosek o dotację na dofinansowanie zadania, określający dokładną nazwę zadania, jego lokalizację, a także wartość ustaloną na podstawie przeprowadzonego przetargu lub innego trybu udzielania zamówienia publicznego wraz ze wskazaniem wnioskowanej wysokości dotacji.Wraz z wnioskiem należy przedstawić między innymi:
● zestawienie rzeczowo-finansowe dotyczące danego zadania, zawierające wykaz prac, ich liczbę oraz cenę inwestycji,
● opinię wojewody do wniosku o dotację,
● kopie protokołów szkód,
● oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego, że zadanie ujęte we wniosku o dotację jest zadaniem własnym,
● raport wizytacji terenowej,
● dokument potwierdzający zabezpieczenie środków finansowych, stanowiących udział własny.

Umowa dotacji

Na podstawie złożonych dokumentów pracownik Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA dokona weryfikacji wniosku. Następni sporządzana jest umowa dotacji pomiędzy ministrem a jednostką samorządu terytorialnego. Przedmiotem umowy jest zadanie polegające na odbudowie lub remoncie obiektu budowlanego określonego we wniosku.
Po zakończeniu realizacji zadania będącego przedmiotem umowy jednostka samorządu ma obowiązek dokonać rozliczenia końcowego zadania i dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym w terminie podanym w umowie. Obejmuje ono całość kosztów zadania przedstawionego we wniosku oraz w umowie o dotację. Samorządy, które otrzymały dofinansowanie mogą być poddane kontroli w zakresie prawidłowego wykorzystania dotacji oraz rozliczenia rzeczowo-finansowego dofinansowywanego zadania.
Jednostki samorządu terytorialnego, które chcą uzyskać więcej informacji na temat obowiązującej procedury uzyskiwania rządowego dofinansowania na odbudowę zalanej infrastruktury, w tym wzory wymaganych dokumentów, znajdą je na stronie www.mswia.gov.pl.
Zmiany w procedurze dofinansowania
Co zmieniło się w procedurze ubiegania się o dofinansowanie na usuwanie skutków powodzi przez samorządy:
● wprowadzono nowy załącznik – oświadczenie, że zadanie będące przedmiotem wniosku o dofinansowanie jest zadaniem własnym jednostki samorządu terytorialnego;
● zrezygnowano z wymogu posiadania przez beneficjenta odrębnego rachunku, na który przekazywana będzie dotacja, zastępując go obowiązkiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wynikającym z ustawy o finansach publicznych;
● wydłużono z 14 do 21 dni termin przesłania rozliczenia udzielonej dotacji,
● jednostki, które otrzymały dofinansowanie, przedstawiają tylko jedno rozliczenie, zawsze po zakończeniu zadania i faktycznym otrzymaniu dotacji na jej rachunek bankowy (terminy przedstawienia rozliczenia określa umowa o dotację).
źródło: www.mswia.gov.pl
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 z późn. zm.).