Właściciele gospodarstw i przedsiębiorstw zniszczonych przez powódź, a korzystających z programów inwestycyjnych, dzięki którym otrzymują pomoc finansową od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), mogą uniknąć problemów z wypełnieniem zobowiązań wynikających z umów zawartych z ARiMR.

– Poszkodowani rolnicy i przedsiębiorcy rolni mają możliwość wystąpienia do właściwego oddziału regionalnego z wnioskiem o wyrażenie zgody przez ARiMR na niewywiązanie się z części, a nawet całości podjętych zobowiązań lub też o zgodę na zmianę terminu realizacji zobowiązań – informuje ARiMR.

W pisemnym wniosku należy poinformować o powstałych szkodach i uzasadnić problem z wypełnieniem zobowiązań oraz dołączyć niezbędne dokumenty, które będą potwierdzały poniesione straty. Ze składaniem wniosków nie należy zwlekać. Trzeba je złożyć we właściwym możliwym terminie określonym w umowie zawartej z ARiMR. Dniem takim jest dzień, w którym właściciel gospodarstwa rolnego lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać zgłoszenia nieszczęśliwego zdarzenia związanego z powodzią. Najczęściej termin taki liczony jest od dnia zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku. Jeśli np. wystąpiła powódź, która zalała okoliczne drogi i uniemożliwiła rolnikowi dojazd do oddziału regionalnego ARiMR, zgłoszenie szkód powinno nastąpić w terminach: 10 dni roboczych (w przypadku PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) lub 30 dni roboczych (w przypadku SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”). Terminy te liczy się od dnia, gdy odblokowane zostaną drogi i będzie można dotrzeć do oddziału regionalnego.