W tej chwili poszkodowani mogą starać się o:

● Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z tymi wydarzeniami. Taki zasiłek jest przyznawany bez względu na osiągane dochody, bo w jego przypadku nie obowiązuje wynoszące 351 zł dla rodziny lub 477 zł dla osoby samotnej kryterium dochodowe, od którego jest uzależnione przyznawanie pozostałych świadczeń z pomocy społecznej. Przepisy nie precyzują, jaka jest wysokość tego zasiłku. Decyzję w tej sprawie podejmuje rząd. Pomoc w zależności od stopnia zniszczenia ma wynieść maksymalnie do 6 tys. zł. Na ten cel z rezerwy celowej zostało przekazane 152,5 mln zł. Aby otrzymać taki zasiłek, poszkodowana osoba powinna złożyć w gminnym lub miejskim ośrodku pomocy społecznej wniosek o jego przyznanie. Może też o nią z urzędu wystąpić pracownik socjalny. Do wniosku potrzebny jest protokół gminnej komisji, która zajmuje się szacowaniem strat, oraz wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego. Określa on sytuację rodzinną, dochodową i majątkową osoby, której jest przyznawana pomoc.

● Zasiłek celowy w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej. Może go jednak otrzymać osoba, która spełnia kryterium dochodowe. Jest on wypłacany ze środków własnych gminy. Zasiłek ten może być przyznany w szczególności na pokrycie w całości lub części kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów gospodarstwa domowego oraz drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.

● Specjalny zasiłek celowy, który jest przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przewyższających kryterium dochodowe. W przypadku tych świadczeń też jest potrzebny wniosek i wywiad środowiskowy.

Dodatkowo rodzic wychowujący dzieci, który z powodu zbyt wysokich dochodów nie miał prawa do świadczeń rodzinnych, a z powodu powodzi stracił dochód, np. pracę, może się ubiegać o przyznanie zasiłku na dziecko. Obowiązuje kryterium dochodowe wynoszące 504 zł na osobę w rodzinie lub 583 zł, jeżeli wychowuje się w niej niepełnosprawne dziecko.

Podstawą do przyznania tych świadczeń są przeciętne miesięczne dochody członków rodziny uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, na które przyznawane są świadczenia. Oznacza to, że przy ubieganiu się o pomoc w tym okresie zasiłkowym pod uwagę brane są dochody z roku 2008.

Aby uaktualnić sytuację dochodową rodziny spowodowaną utratą dochodu, gmina pomniejszy jej dochód o tę właśnie kwotę.

Rodzic w zależności od wieku dziecka może otrzymać od 61 zł, 91 zł lub 98 zł oraz dodatki związane z zasiłkiem, m.in. na dojazd do szkoły, z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej.

mt

Podstawa prawna

Art. 39, 40 i 41 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 115, poz. 728 z późn. zm.).

Art. 3 ust. 23 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).