– Prawo o ruchu drogowym i w konsekwencji stwierdził, że przepisy rozporządzenia tracą moc obowiązującą 1 maja 2006 r. Spowodowało to lawinę wezwań przedsądowych do zwrotu nadpłat. Przychody powiatów z tytułu kart pojazdu zostały jednak przeznaczone m.in. na zadania inwestycyjne (drogowe, oświatowe, zdrowotne).

PROBLEM

Czy powiaty uzyskają z budżetu państwa rekompensatę za utracone dochody?

MF INFORMUJE

W obowiązujących przepisach brak jest podstaw prawnych do przekazania z budżetu państwa dodatkowych środków dla powiatów z tytułu zmniejszenia opłaty za wydanie kart pojazdów. Należy mieć bowiem na uwadze, iż wysokość opłat za wydanie karty pojazdu kilkakrotnie ulegała zmianom, a mianowicie: pierwotnie, rozporządzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej z 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu, ustalono opłatę 50 zł za wydanie karty pojazdu, a w 2001 roku rozporządzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej z 18 maja 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu podwyższono

ją do 55 zł. Następnie, rozporządzeniem ministra infrastruktury z 4 marca 2002 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu, stawka opłaty została ustalona na poziomie 500 zł. Znaczny wzrost opłaty podyktowany był nie wzrostem kosztów z tytułu wydania karty pojazdu, ale koniecznością ograniczenia napływu do Polski samochodów niesprawnych i starych.

Zwiększenie opłaty za kartę pojazdu do kwoty 500 zł nie wiązało się z dodatkowymi zadaniami dla powiatów, a wynikające z tego tytułu znacznie zwiększone środki stanowiły dodatkowe dochody powiatów (na podstawie interpelacji nr 11221).