Opłatę za kartę pojazdu w latach 2003–2006 regulowało rozporządzenie ministra infrastruktury z 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu i wynosiła ona 500 zł. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 17 stycznia 2006 r. (sygn. akt U6/04) uznał wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu pobieranej na podstawie powyższego rozporządzenia za niezgodną z art. 92 i art. 217 Konstytucji RP oraz art. 77 ust. 4 pkt 2 ustawy
– Prawo o ruchu drogowym i w konsekwencji stwierdził, że przepisy rozporządzenia tracą moc obowiązującą 1 maja 2006 r. Spowodowało to lawinę wezwań przedsądowych do zwrotu nadpłat. Przychody powiatów z tytułu kart pojazdu zostały jednak przeznaczone m.in. na zadania inwestycyjne (drogowe, oświatowe, zdrowotne).
PROBLEM
Czy powiaty uzyskają z budżetu państwa rekompensatę za utracone dochody?
MF INFORMUJE
W obowiązujących przepisach brak jest podstaw prawnych do przekazania z budżetu państwa dodatkowych środków dla powiatów z tytułu zmniejszenia opłaty za wydanie kart pojazdów. Należy mieć bowiem na uwadze, iż wysokość opłat za wydanie karty pojazdu kilkakrotnie ulegała zmianom, a mianowicie: pierwotnie, rozporządzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej z 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu, ustalono opłatę 50 zł za wydanie karty pojazdu, a w 2001 roku rozporządzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej z 18 maja 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu podwyższono
ją do 55 zł. Następnie, rozporządzeniem ministra infrastruktury z 4 marca 2002 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu, stawka opłaty została ustalona na poziomie 500 zł. Znaczny wzrost opłaty podyktowany był nie wzrostem kosztów z tytułu wydania karty pojazdu, ale koniecznością ograniczenia napływu do Polski samochodów niesprawnych i starych.
Zwiększenie opłaty za kartę pojazdu do kwoty 500 zł nie wiązało się z dodatkowymi zadaniami dla powiatów, a wynikające z tego tytułu znacznie zwiększone środki stanowiły dodatkowe dochody powiatów (na podstawie interpelacji nr 11221).