Przekazywanie informacji

Organy administracji, w tym samorządowej, przekazują ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji (ministrowi spraw wewnętrznych i administracji) treści niezbędne do prowadzenia strony głównej BIP, w tym o URL utworzonej przez siebie strony podmiotowej BIP. Przekazywanie informacji, o których mowa, oraz powiadamianie ministra o zmianach w treści tych informacji, następuje w terminie zapewniającym zachowanie zgodności treści strony głównej i stron podmiotowych BIP, niezwłocznie po wprowadzeniu na stronie podmiotowej BIP tych zmian. Przekazywanie informacji odbywa się poprzez moduł administracyjny strony głównej BIP. Administrator strony głównej BIP jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić odbiór i zamieścić na stronie głównej BIP informacje, które otrzymał od organów publicznych.

Informacja publiczna w BIP

Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:

● oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,

● podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,

● dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,

● oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,

● zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

Wymagania dla BIP

● wysoka jakość treści informacji w celu zapewniania możliwości faktycznego zapoznania się z zawartością,

● pliki graficzne, audio i wideo powinny być na tyle wysokiej jakości, aby osoby zainteresowane mogły bez problemów się z nimi zapoznać,

● podmioty prowadzące strony BIP muszą spełniać minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,

● informacje nie mogą zawierać mechanizmów zabezpieczających przed kopiowaniem i drukowaniem,

● czas niedostępności strony głównej BIP może maksymalnie wynosić do ośmiu godzin,

● strona podmiotowa BIP nie może zawierać reklam.

Wymagania informatyczne

Systemy teleinformatyczne używane przez podmioty publiczne do realizacji zadań publicznych:

● powinny spełniać właściwości i cechy w zakresie funkcjonalności, niezawodności, używalności, wydajności, przenoszalności i pielęgnowalności, określone w normach ISO zatwierdzonych przez krajową jednostkę normalizacyjną, na etapie projektowania, wdrażania i modyfikowania tych systemów;

● powinny zostać wyposażone w składniki sprzętowe i oprogramowanie:

– umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, stosownie do zakresu działania tych systemów,

– zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych przez systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych przy wykorzystaniu formatów danych.

Podstawa prawna

Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. nr 212, poz. 1766).

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 10, poz. 68).