Samorząd może uzyskać dotację na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach oraz na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw. Pomoc tę przyznaje wojewoda. Wnioski w tej sprawie należy składać do 1 listopada roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

Program rządowy Radosna szkoła zakłada wsparcie finansowe dla organów prowadzących szkoły na zakup – lub zwrot kosztów zakupu – pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw (obejmujące, między innymi, koszt zagospodarowania terenu, koszt bezpiecznej nawierzchni oraz zakup i instalację sprzętu rekreacyjnego). Realizacja programu, o którym mowa, zaplanowano na lata 2009–2014. Od 14 lipca 2009 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowania wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz.U. nr 110, poz. 915).

Cele dofinansowania

Wsparcia finansowego, o którym mowa w rozporządzeniu, udziela się prowadzącym szkoły: jednostkom samorządu terytorialnego, osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego, osobom fizycznym oraz ministrowi kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wsparcia finansowego udziela się w formie dotacji, a tylko w przypadku szkół prowadzonych przez ministra kultury ma to formę dofinansowania. Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego.

Taki wkład własny to:

● wkład finansowy lub wkład rzeczowy obejmujący przygotowanie sali w szkole z przeznaczeniem na miejsce zabaw – w przypadku wsparcia finansowego na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach;

● wkład finansowy w wysokości co najmniej 50 proc. kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw – w przypadku wsparcia finansowego na utworzenie lub modernizację, albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw.

Wsparcie finansowe, np. gminom, związane z realizacją rządowego programu Radosna szkoła, może być udzielone na: zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach, utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw, a także zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach i zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, poniesionych przez organy prowadzące w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 10 października 2013 r.Jedna dotacja

Organ prowadzący szkołę, czyli np. jednostka samorządu terytorialnego, może otrzymać w przypadku określonej szkoły jeden raz wsparcie finansowe na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i jeden raz wsparcie finansowe na utworzenie lub modernizację, albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do danej szkoły organ ten może ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej szkoły.

Wielkość dofinansowania

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego zakupu pomocy dydaktycznych oraz np. budowy placów zabaw wynosi:

● dla szkół, w których liczba uczniów w klasach I–III wynosi od 1 do 69 uczniów – 6000 zł z przeznaczeniem na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz 63 850 zł z przeznaczeniem na utworzenie lub modernizację, albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji odpowiedniego szkolnego placu zabaw o powierzchni około 240 m2;

● dla szkół, w których liczba uczniów w klasach I–III wynosi 70 uczniów i więcej – 12 000 zł, z przeznaczeniem na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz 115 450 zł z przeznaczeniem na utworzenie lub modernizację, albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji odpowiedniego szkolnego placu zabaw o powierzchni około 500 m2;
Odpowiednie wymogi dla placów zabaw o powierzchni około 240 m2 i 500 m2 podane zostały w ramce obok.

Wsparcie finansowe mogą otrzymać również szkoły, w których liczba uczniów w klasach I–III wynosi 70 uczniów i więcej, niedysponujące terenem, na którym może być utworzony lub zmodernizowany szkolny plac zabaw.Złożenie wniosku

Z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego odpowiednio na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i na utworzenie lub modernizację, albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw należy złożyć wojewodzie do 1 listopada roku poprzedzającego rok przyznania dotacji. Wnioski te ocenia zespół powołany przez wojewodę w terminie 35 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok, w którym ma być przyznane wsparcie finansowe.

Przekazanie dotacji

Przekazanie np. jednostkom samorządu terytorialnego środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw następuje w wysokości 50 proc. wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji o udzieleniu takiej dotacji. Przekazanie pozostałych środków następuje w wysokości będącej różnicą między kwotą stanowiącą 50 proc. poniesionych przez organ prowadzący kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw a przekazaną kwotą wsparcia finansowego. Następuje to po stwierdzeniu przez osobę upoważnioną przez ministra właściwego edukacji narodowej zgodności utworzenia lub modernizacji placu zabaw m.in. z warunkami bezpieczeństwa, jakim powinny odpowiadać szkolne place zabaw, oraz po zatwierdzeniu rozliczenia wsparcia finansowego przez wojewodę. Dla celów przekazania pozostałych środków budżetu państwa organ prowadzący szkołę musi przedłożyć wojewodzie dowody poniesienia wydatków na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw.

Konieczne wymogi techniczne

Koszty zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw, które mogą być pokryte z dotacji, obejmują w szczególności:

● pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw: nawierzchnią, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą upadek dziecka z wysokości do 1,50 m, piankową albo gumową, w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL: 2011 – Tieforange, zgodną z Polskimi Normami; nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 – Saphirblau, zgodną z Polskimi Normami, oraz zielenią, przy czym:
– w przypadku szkolnego placu zabaw o powierzchni około 240 m2 (mały plac zabaw) – nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna wynosić około 150 m2, około 20 m2 powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, a około 70 m2 powierzchni powinno być pokryte zielenią,
– w przypadku szkolnego placu zabaw o powierzchni około 500 m2 (duży plac zabaw) – nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna wynosić około 240 m2, około 50 m2 powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, a około 210 m2 powierzchni powinno być pokryte zielenią;

● wykonanie i zainstalowanie na terenie szkolnego placu zabaw tablicy zawierającej regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego Radosna szkoła.

PODSTAWA PRAWNA
● Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowania wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III szkół podstawowych muzycznych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz.U. nr 110, poz. 915).