Program rządowy Radosna szkoła zakłada wsparcie finansowe dla organów prowadzących szkoły na zakup – lub zwrot kosztów zakupu – pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw (obejmujące, między innymi, koszt zagospodarowania terenu, koszt bezpiecznej nawierzchni oraz zakup i instalację sprzętu rekreacyjnego). Realizacja programu, o którym mowa, zaplanowano na lata 2009–2014. Od 14 lipca 2009 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowania wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz.U. nr 110, poz. 915).

Cele dofinansowania

Wsparcia finansowego, o którym mowa w rozporządzeniu, udziela się prowadzącym szkoły: jednostkom samorządu terytorialnego, osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego, osobom fizycznym oraz ministrowi kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wsparcia finansowego udziela się w formie dotacji, a tylko w przypadku szkół prowadzonych przez ministra kultury ma to formę dofinansowania. Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego.

Taki wkład własny to:

● wkład finansowy lub wkład rzeczowy obejmujący przygotowanie sali w szkole z przeznaczeniem na miejsce zabaw – w przypadku wsparcia finansowego na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach;

● wkład finansowy w wysokości co najmniej 50 proc. kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw – w przypadku wsparcia finansowego na utworzenie lub modernizację, albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw.

Wsparcie finansowe, np. gminom, związane z realizacją rządowego programu Radosna szkoła, może być udzielone na: zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach, utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw, a także zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach i zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, poniesionych przez organy prowadzące w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 10 października 2013 r.