Błędy ministerstwa

Problemem jest to, że samorządy muszą zwracać opłaty za wydanie kart pojazdów, chociaż w swoich budżetach już dawno nie mają pieniędzy pobranych za wydanie dokumentów. W wielu powiatach przychody z kart pojazdu w latach 2003–2006 zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne (drogowe, oświatowe, zdrowotne), dofinansowanie do źródeł pożyczkowych. Zdaniem powiatów minister infrastruktury popełnił błąd, wydając rozporządzenie nakazujące pobieranie przy pierwszej rejestracji samochodu sprowadzonego do Polski jednolitej opłaty 500 zł za wydanie karty pojazdu. A skoro błąd popełnił minister infrastruktury, to teraz powinien naprawić go Skarb Państwa.

Przedstawiciele niektórych powiatów zaczęli domagać się więc dotacji celowej z budżetu państwa na wypłacenie zasądzonych wyrokami kwot.
– Minister właściwy do spraw transportu nie posiada kompetencji do przyznania starostom środków finansowych z budżetu państwa w związku z kosztami ponoszonymi w wyniku zwrotu nadpłaty za wydanie kart pojazdu wraz z kosztami sądowymi i ustawowymi odsetkami wypłacanych na skutek zapadających wyroków sądowych – wyjaśnia w odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Infrastruktury.

Resort wystąpił także do Ministerstwa Finansów o stanowisko w tej sprawie. W przekazanej opinii ministerstwo poinformowało, że w ustawie budżetowej nie zostały przewidziane środki finansowe, które mogłyby być przekazane starostom. W jego ocenie w obowiązujących przepisach brak jest podstaw prawnych do przekazania z budżetu państwa dodatkowych środków dla powiatów z tytułu kosztów związanych z wypłatą nadpłat za wydanie karty pojazdu.
Z uwagi na to, że samorządy powiatowe nie mogą w tej zaistniałej sytuacji liczyć na dotacje celowe z budżetu państwa, postanowiły domagać się zwrotu pieniędzy, jakie wypłaciły właścicielom pojazdów sprowadzonych z zagranicy na drodze sądowej.

Uprawnienia starosty

Główne zadania starosty w zakresie ruchu drogowego:
● wydawanie tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych,
● wystawianie kart pojazdów,
● prowadzenie spraw związanych z wyrejestrowaniem pojazdu na stałe,
● przyjmowanie od policji zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
● wydawanie i cofanie zezwoleń do przeprowadzania badań technicznych pojazdów dla stacji kontroli pojazdów,
● wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom,
● wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
● przyjmowanie od policji zatrzymanych praw jazdy i wydawanie ich po ustaniu przyczyny zatrzymania,
● prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz ośrodków szkolenia kandydatów na kierowców,
● wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,
● wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami
● wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.

Podstawa prawna
Ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.).