Jakie działania kierownika komórki audytu jednostek sektora finansów mogą przynieść jeszcze większą niż dotychczas wartość dodaną z działalności audytu dla jednostki?
Piotr Hans
CIA CFE audytor wewnętrzny Grupy Kapitałowej Novol