Zgodnie z prawem radca prawny i adwokat są obowiązani zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z udzieleniem pomocy prawnej swojemu klientowi. Nie zawsze jednak przepisy innych ustaw dają osobom wykonującym zawody prawnicze możliwość dochowania tej tajemnicy.

Skarga do Trybunału

Ustawa z 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 62, poz. 577) stanowi, że obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej radcy prawnego nie dotyczy informacji dotyczących prania brudnych pieniędzy.

Skargę na ten przepis złożyła do Trybunału Konstytucyjnego Krajowa Rada Radców Prawnych. Sędziowie Trybunału orzekli, iż przepisy, które nakładają obowiązki rejestracyjno-informacyjne na podmioty świadczące pomoc prawną (tj. radcowie prawni, adwokaci oraz prawnicy zagraniczni), są zgodne z konstytucją w zakresie, w jakim nie dotyczą przypadków ustalania sytuacji prawnej klienta lub innych czynności związanych z postępowaniem sądowym.

Z uwagi na Unię

Tak więc świadcząc pomoc prawną związaną z przygotowywanym, wszczętym lub zakończonym postępowaniem sądowym, osoby wykonujące zawody prawne są obowiązane do zachowania tajemnicy.

Wydając orzeczenie, Trybunał Konstytucyjny wziął pod uwagę stanowisko Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zostało ono zajęte w sprawie C-305/05 i rozstrzyga o dopuszczalnym z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej zakresie obowiązków informacji i współpracy ciążących na prawnikach wykonujących wolne zawody.

Podstawa prawna

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 lipca 2007 r., sygn. akt K 41/05