Tytuł wykonawczy nie musi być zaopatrzony w klauzulę wykonalności, aby komornik mógł prowadzić na jego podstawie egzekucję. Natomiast przystępując do egzekucji świadczeń w walucie obcej, komornik powinien przeliczyć je na złote.
Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić kolejne zmiany w przepisach o prowadzeniu egzekucji komorniczej. Chce uprościć przepisy dotyczące tytułu wykonawczego i prowadzenia egzekucji z rachunków bankowych w walutach obcych. Zmiany zostały zaproponowane w projekcie ustawy nowelizującej kodeks postępowania cywilnego, który został przekazany do uzgodnień międzyresortowych.

Bez klauzuli wykonalności