Tytuł wykonawczy nie musi być zaopatrzony w klauzulę wykonalności, aby komornik mógł prowadzić na jego podstawie egzekucję. Natomiast przystępując do egzekucji świadczeń w walucie obcej, komornik powinien przeliczyć je na złote.
Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić kolejne zmiany w przepisach o prowadzeniu egzekucji komorniczej. Chce uprościć przepisy dotyczące tytułu wykonawczego i prowadzenia egzekucji z rachunków bankowych w walutach obcych. Zmiany zostały zaproponowane w projekcie ustawy nowelizującej kodeks postępowania cywilnego, który został przekazany do uzgodnień międzyresortowych.

Bez klauzuli wykonalności

Wprawdzie tytuł wykonawczy nadal będzie stanowił podstawę egzekucji, ale nie musi być zawsze zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Projekt przewiduje, że tytułami wykonawczymi mogą być też tytuły egzekucyjne, które nie wymagają nadania im klauzuli wykonalności. Resort wskazuje na przykłady takich tytułów: ugodę zawartą przed mediatorem, wyrok sądu polubownego lub ugodę zawartą przed tym sądem, wówczas gdy sąd stwierdził ich wykonalność.
– Wprowadzenie zmian przyspieszy bieg postępowania egzekucyjnego i ułatwi odzyskanie roszczeń przez wierzycieli – ocenia Piotr Jaworski, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej.

Egzekucja z walut obcych

Oprócz wyjątków przewidzianych przez przepisy ustawy tytułami wykonawczymi będą nadal tytuły egzekucyjne zaopatrzone w klauzule wykonalności. Klauzula w miarę potrzeby będzie też określała zakres prowadzonej egzekucji. Na przykład jeżeli tytuł egzekucyjny będzie dotyczył świadczenia w walucie obcej, to sąd nada klauzulę wykonalności ze zobowiązaniem komornika do przeliczenia zasądzonej kwoty na złote.
Zmienią się zasady przeliczania przez komornika roszczenia w walucie obcej na złote. Projekt przewiduje, że odbywać się będą według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia planu podziału.
Teraz przelicza się je według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego wypłatę należności wierzycielowi.
Zmianę sposobu przeliczenia autorzy projektu tłumaczą tym, że w chwili sporządzenia planu podziału należnego roszczenia nie jest znany kurs waluty z dnia, w którym nastąpi wypłata. Nie można więc przewidzieć, jaka suma w złotych zostanie sporządzona z egzekucji, i ustalić plan jej podziału.
Egzekucja może odbywać się też z rachunków bankowych prowadzonych w walutach obcych.

Według kursu NBP

– Do tej pory taka procedura nie została uregulowana w przepisach postępowania cywilnego, mimo że egzekucje faktycznie były prowadzone – tłumaczy Jerzy Bańka ze Związku Banków Polskich. Projekt przewiduje, aby bank w takich przypadkach przekazywał komornikowi należności w złotych według kupna złotego w stosunku do waluty obcej, w której prowadzony jest rachunek bankowy objęty egzekucją. Uwzględni przy tym kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania należności komornikowi. Bank dokona też zamiany środków, co – zdaniem Jerzego Bańki – uprości postępowanie.