Mieszkańcy budynków należących do towarzystw budownictwa społecznego będą mogli zaskarżać zarządzone podwyżki czynszów bezpośrednio na drodze sądowej.

Możliwość taką ma wprowadzić niebawem nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, której projekt był wczoraj po raz pierwszy czytany na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury.

Projekt przewiduje, że w razie podwyżki czynszu najemcy gminnych lokali będą mogli żądać szczegółowej kalkulacji zmienionych opłat. Będą na to mieli 21 dni, licząc od dnia otrzymania pisemnej informacji od towarzystwa. Następnie, jeśli będą mieli zastrzeżenia co do zasadności podwyżki, będą mogli zaskarżyć ją bezpośrednio na drodze sądowej. Wniesienie pozwu nie będzie zwalniało od konieczności wnoszenia opłat w nowej wysokości. Nadpłacona różnica zostanie zwrócona najemcy dopiero po uprawomocnieniu się wyroku, w którym sąd przyzna mu rację.

Co ważne, ciężar udowodnienia zasadności zwiększenia wysokości opłat w przypadku wytoczenia powództwa przez najemcę będzie spoczywał na TBS-ie. Jest to rozwiązanie podobne to tego, które funkcjonuje już dzisiaj w spółdzielniach mieszkaniowych i pozwoli najemcom na większą kontrolę nad prawidłowym naliczaniem opłat.

Dzisiaj udziałowcy jako najemcy nie mają wpływu na pracę zarządu ani na bieżące zarządzanie towarzystwem, choć pokrywają koszty budowy i utrzymania budynków oraz wynagrodzenia zarządu.

Przygotowana przez posłów propozycja ma wprowadzić także przepisy, które zobowiążą TBS-y do prowadzenia trzech ewidencji finansowych. Pierwsza będzie obejmowała ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali, nieruchomości wspólnych oraz infrastruktury technicznej. Druga ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego. Ostatnia będzie obejmowała natomiast ewidencję spłaty przypadającej na nieruchomość części zobowiązań towarzystwa związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami.

Ewidencje będą prowadzone oddzielnie dla każdej nieruchomości.