Zawarcie umowy najmu okazjonalnego wiąże się z koniecznością poniesienia wyższych kosztów niż te, które strony ponoszą przy zawarciu standardowej umowy najmu. Koszty te można jednak znacznie ograniczyć. Trzeba zapłacić m.in. też za potwierdzenie podpisu właściciela lokalu, do którego w razie egzekucji przeprowadził się najemca, oraz za sporządzenie świadectwa energetycznego.

– Ustawa nie reguluje, kto, wynajmujący czy najemca, ponosi koszty zwarcia umowy najmu okazjonalnego, co oznacza, że kwestia ta zależy od woli stron – zauważa Sylwia Galiszkiewicz, radca prawny z wrocławskiego oddziału kancelarii prawnej Chałas i Wspólnicy.

Od zapisów także zależy, czy wymagane będzie spełnienie wszystkich przewidzianych przez ustawodawcę formalności. Nie wszystkie dokumenty lub szczególne formy oświadczeń są obligatoryjne.

Koszty notariusza

Zawsze przy zawarciu umowy najmu okazjonalnego należy przygotować pieniądze potrzebne na zapłatę wynagrodzenia notariusza z tytułu sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

– Wynagrodzenie za ogół czynności notarialnych dokonanych przy jego sporządzeniu może wynieść maksymalnie 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, w roku 2010 jest to nie więcej niż 131,70 złotych – mówi Sylwia Galiszkiewicz.

Jeśli wynajmujący zażąda, aby na oświadczeniu właściciela lokalu, do którego w razie egzekucji przeprowadził się najemca, znalazł się podpis poświadczony przez notariusza, konieczne będzie także zapłacenie za notarialne potwierdzene podpisu. Maksymalna stawka notarialna w takiej sytuacji to koszt 20 zł.