Nowy sposób na uzyskanie przez seniorów dodatkowych pieniędzy na utrzymanie wprowadza przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.

Zaobserwowaliśmy duże zainteresowanie wprowadzeniem tego rodzaju usługi finansowej na polski rynek. Zgłaszali się do nas zarówno przedstawiciele sektora finansowego, jak i potencjalni kredytobiorcy – wyjaśnia ideę powstania projektu wiceminister finansów Dariusz Daniluk.

Odwrócony kredyt hipoteczny polega na zobowiązaniu banku bądź innej instytucji kredytowej do wypłaty w ratach kredytu przez czas ustalony w umowie lub w formie jednorazowej kwoty pieniężnej. Zabezpieczeniem dla instytucji udzielającej kredytu będzie ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do kredytobiorcy.

– Takie rozwiązanie odpowiada potrzebom osób starszych, które mają niskie emerytury, a posiadają własność nieruchomości, w której zamieszkują – tłumaczy Jerzy Bańka ze Związku Banków Polskich.

Zawarcie umowy jest możliwe tylko wówczas, jeżeli na domu lub mieszkaniu nie jest ustanowiona inna hipoteka, chyba że dotyczy spłaty kredytu zaciągniętego na nabycie, budowę, rozbudowę lub remont nieruchomości. W takim wypadku osoba biorąca kredyt będzie musiała wykorzystać część uzyskanych pieniędzy na zapłatę istniejącego długu.

Przywileje dla seniorów

Prawo do zawarcia takiej umowy będą miały osoby fizyczne powyżej 60 roku życia, które są właścicielami nieruchomości bądź jej ułamkowej części. Z takiej formy kredytowania będą mogli również skorzystać emeryci posiadający prawo wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkiem lub budynkami, o ile są jednocześnie właścicielami tych budynków, a także seniorzy dysponujący spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu.

– Zamiast sprzedawać mieszkanie i przeprowadzać się do mniejszego, by ograniczyć koszty, osoby starsze mają prosty sposób na pozyskanie dodatkowych środków na godniejsze życie – zaznacza Rafał Kos z kancelarii Kubas, Kos, Gaertner.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, odwrócony kredyt hipoteczny będą także mogły zaciągnąć osoby pozostające w związku małżeńskim. Jeżeli hipoteka będzie dotyczyć nieruchomości, której współwłaścicielami są małżonkowie, każde z nich zostanie stroną umowy, co oznacza, że oboje będą musieli spełnić wymagania dotyczące minimalnej granicy wieku.

– W ten sposób hipoteka odwrócona stanowić może skuteczny instrument swoistego zabezpieczenia emerytalnego – mówi adwokat Zbigniew Barwina z kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór.