Zarządy spółek akcyjnych mają już tylko miesiąc na zwołanie obowiązkowego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych powinno się ono odbyć do końca czerwca. Samo ogłoszenie o zgromadzeniu musi jednak nastąpić co najmniej trzy tygodnie wcześniej.

– Jeżeli zarząd nie wywiąże się ze swojego obowiązku w terminie, zgromadzenie takie może zwołać rada nadzorcza albo inne osoby wyznaczone w statucie – mówi radca prawny Edyta Jusiel w kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz.

Podejmowanie decyzji w spółkach akcyjnych odbywa się niekiedy z pokrzywdzeniem drobnych akcjonariuszy. Mają oni jednak wiele uprawnień, które umożliwiają ochronę ich interesów. Jednym z nich jest możliwość wprowadzenia określonych spraw do porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Prawo takie przysługuje osobom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego w spółce. Uprawnieni muszą zgłosić żądanie zarządowi nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi 21 dni.

– Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Może ono zostać złożone w postaci elektronicznej – wskazuje adwokat Krzysztof Topolewski z kancelarii Sowisło & Topolewski.

W takim przypadku zarząd spółki ma obowiązek ogłosić zmiany w porządku obrad nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem walnego. W spółce publicznej członkowie zarządu mają na to 18 dni.