Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę województwa mazowieckiego dotyczącą zgody na udzielenie gwarancji. Sąd uznał, że nie ma podstawy prawnej do udzielenia przez województwo gwarancji zobowiązań wynikających z transakcji zamiany typu odsetek. Jak wyjaśniła sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Izabella Janson, gwarantowane zobowiązania co prawda nie wynikają z emisji obligacji, ale są z nią związane.

Sąd potwierdził, że jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość poręczenia zobowiązań wynikających z obligacji emitowanych przez określone podmioty, np. spółki akcyjne z kapitałem samorządowym. Jednak zgodził się z Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, że przepisy nie przewidują prawa do poręczenia zobowiązań związanych z emisją obligacji gminnych.

Spór w sprawie dotyczył uchwały zarządu województwa mazowieckiego z lipca 2009 r. W uchwale zarząd wyraził zgodę na udzielenie przez województwo mazowieckie gwarancji zobowiązań Agencji Rozwoju Mazowsza wynikających z umowy zamiany typu odsetek. Zgoda była niezbędna Agencji, która wyemitowała obligacje i przez umowę z bankiem chciała zoptymalizować i zmniejszyć koszty z tym związane.

Organ nadzoru unieważnił jednak uchwałę. Podkreślił, że poręczenie ma związek z emisją obligacji, a obowiązujące przepisy nie przewidują w tym przypadku prawa do udzielenia poręczenia. Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej ponieważ organom gminy w ramach gospodarki finansowej wolno tylko to, na co zezwalają ustawy, uchwała wydana bez podstawy prawnej jest nieważna.

Sąd I instancji potwierdził to stanowisko, ale województwo mazowieckie rozważa wniesienie skargi kasacyjnej.

Sprawa ma charakter precedensowy. Interpretacja RIO oznacza, że gminy nie mogą poręczać żadnych zobowiązań związanych z emisją obligacji, np. wynikających z umowy z bankiem, która ma pozwolić na oszczędności. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygn. akt V SA/Wa 22/10