Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu używa tego odbiornika. Ustawodawca wprowadził obowiązek zarejestrowania odbiornika.

Wysokość opłaty

Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Termin płatności abonamentu przypada na 25 dzień miesiąca, z możliwością uiszczenia opłaty na dłuższe okresy niż miesięczne.

Opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny będący w posiadaniu osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa. W praktyce tylko 5 proc. firm i 48 proc. gospodarstw domowych płaci abonament.

Miesięczna opłata za używanie radia wynosi 5,30 gr, a 17 zł za używanie telewizora (lub łacznie radia i telewizora).

Opłata karna za niezarejestrowanie odbiornika wynosi 30-krotność miesięcznego abonamentu, który wynosi 159 zł za używanie niezarejestrowanego radia i 510 zł za używanie niezarejestrowanego telewizora. Zapłacenie opłaty karnej nie zwalnia od obowiązku uiszczania abonamentu od dnia stwierdzenia używania odbiornika.

Trzeba zarejestrować

Odbiorniki muszą być zarejestrowane w placówkach operatora publicznego, jakim jest Poczta Polska. Poczta jest obecnie jednoosobową spółką Skarbu Państwa.

Odbiornik powinien być zarejestrowany na wniosek użytkownika. Wniosek składa się w placówce Poczty Polskiej w terminie 14 dni od kupna radia lub telewizora. Dowodem zarejestrowania odbiornika jest wniosek o rejestrację lub zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego. Numer ten stanowi część numeru rachunku bankowego, na który mają być dokonywane wpłaty z tytuły abonamentu.

Sposób pobierania opłat

Abonament jest pobierany przez Pocztę Polską, która wpływy z niego wraz z odsetkami za zwłokę przekazuje na rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Rachunek ten prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Ale poczta potrąca sobie umowne wynagrodzenie.

Kontrole nad pobieraniem opłat sprawuje poczta, a nadzór pełni minister infrastruktury. Nieuiszczony abonament i opłaty karne mają być egzekwowane w trybie egzekucji administracyjnej. W razie opóźnień – naliczane są odsetki jak za zaległości podatkowe.

Kierownik poczty powinien wszcząć postępowanie egzekucyjne w razie stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Wydaje on decyzję administracyjną nakazującą rejestrację. A także ustala opłatę karną. Od tej decyzji przysługuje obywatelowi odwołanie do ministra infrastruktury.

Jednostką do kontroli opłat jest Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej.