Pierwsze czytanie projektu odbyło się w październiku ubiegłego roku, nad projektem pracowała sejmowa Komisja Nadzwyczajna do Spraw Zmian w Kodyfikacjach.

Jak uzasadniał resort sprawiedliwości, konieczność znowelizowania Kodeksu karnego wynika z ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych. Przyjęcie definicji handlu ludźmi i niewolnictwa ułatwić ma ściganie i walkę z tego typu przestępstwami.

W myśl wprowadzanej definicji "handlem ludźmi" jest: werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby, w celu jej wykorzystania, z zastosowaniem - groźby lub użyciem siły bądź innych form przymusu, uprowadzenia, oszustwa, podstępu, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby sprawującej kontrolę nad tą osobą. Wykorzystanie może obejmować prostytucję lub inne formy nadużyć seksualnych, przymusową pracę lub służbę, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie albo usunięcie organów.

"Osobę taką traktuje się jak sprawcę tych czynów, a nie jak pomocnika"

Natomiast "niewolnictwem" - zgodnie z definicją zawartą w projekcie nowelizacji ustawy - jest stan zależności, w którym człowiek jest traktowany jak przedmiot własności.

Projektowane przepisy określają także odpowiedzialność karną osób sprawujących kontrolę nad siłami zbrojnymi, np. dowódców lub innych przełożonych, które umyślnie dopuszczają do zbrodni dokonywanych przez podwładnych. "Osobę taką traktuje się jak sprawcę tych czynów, a nie jak pomocnika" - zaznaczono w uzasadnieniu.

Wdrożenie do polskiego prawa pojęcia handel ludźmi wynika z ratyfikowanego przez Polskę w 2003 r. protokołu "o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi", zwanego powszechnie protokołem z Palermo, uzupełniającego Konwencję ONZ przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2000 r. Inny dokument międzynarodowy dotyczący tej kwestii to konwencja Rady Europy ws. działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzona w Warszawie w 2005 r., zwana Konwencją Warszawską.