Umowy w sprawach zamówień publicznych, zgodnie z art. 142 prawa zamówień publicznych (p.z.p.), zawiera się na czas oznaczony. Niejednokrotnie zdarza się, że przedsiębiorcy, którzy zawarli umowę w trybie p.z.p., z różnych przyczyn rozważają możliwość przedłużenia jej obowiązywania w drodze aneksu wprowadzającego zmiany do umowy w zakresie terminu jej obowiązywania. Artykuł 144 p.z.p. określa warunki dopuszczalności dokonywania zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z tym przepisem zakazane jest wprowadzanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. O tym, czy zmiana terminu obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego w drodze aneksu zmieniającego tę umowę jest dopuszczalna, decydować będzie charakter świadczeń, do spełnienia których zobowiązany jest wykonawca. Jeżeli świadczenia te mają charakter ciągły bądź okresowy (np. usługa dostępu do internetu), to zmiana terminu obowiązywania umowy zawartej w trybie p.z.p. jest niedopuszczalna, gdyż prowadziłaby do obejścia prawa. Zamawiający mógłby bowiem teoretycznie w nieskończoność przedłużać okres obowiązywania takiej umowy i w ten sposób unikać organizowania przetargu. Po upływie pierwotnego okresu, na który umowa została zawarta, zamawiający powinien wszcząć nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawrzeć nową umowę na kolejny okres.

Inaczej jest w przypadku zobowiązań osiągnięcia określonego rezultatu. Do tej grupy należą np. umowy na roboty budowlane. W przypadku takich umów zmiana terminu ich obowiązywania będzie dopuszczalna, jeżeli spełnione zostały warunki z art. 144 p.z.p. Należy pamiętać, że jeżeli termin wykonania zobowiązania był jednym z elementów oferty podlegającym ocenie, to przedłużenie umowy byłoby niezgodne z wymienionym przepisem.