Organ egzekucyjny, prowadząc czynności w postępowaniu egzekucyjnym, musi stosować zasady ogólne. Stanowią one podstawowe reguły tej procedury. Ich naruszenie może stanowić podstawę zgłaszanych przez strony środków prawnych, a w konsekwencji nawet umorzenie egzekucji.
Organom samorządu terytorialnego przysługują władcze kompetencje w zakresie wydawania rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym oraz możliwość stosowania środków przymusu w celu wyegzekwowania obowiązków wynikających z aktów indywidualnych bądź bezpośrednio z przepisów prawa. Organy te, przeprowadzając egzekucję, i będąc jednocześnie wierzycielem, zobowiązane są do przestrzegania zasad postępowania, które określone zostały w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz na mocy art. 18 tej ustawy w kodeksie postępowania administracyjnego.

Organ samorządu prowadzący egzekucję