Nieodpłatna pomoc prawna będzie przyznawana na wniosek osobom o najniższych dochodach, które nabyły prawo do zasiłku. Wniosek o jej udzielenie będzie składany u radcy prawnego lub adwokata, który oceni status majątkowy zainteresowanego poradą. Nad nowym projektem bezpłatnej pomocy prawnej będzie jutro dyskutowała Rada Ministrów.

Jeśli sprawa kwalifikuje się do pomocy, pełnomocnik pisze pismo lub sporządza inny akt i wysyła wniosek drogą elektroniczną do ośrodka pomocy prawnej. Ośrodek potwierdza lub odmawia udzielenia pomocy. Termin rozpoznania wniosku wynosiłby 14 dni.

– Odmowa przyznania pomocy lub jej cofnięcie będzie zaskarżane do sądu administracyjnego – wyjaśnia sędzia Grzegorz Wałejko z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Urzędówki przedsądowe

Powstanie centrum pomocy prawnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości i po jednym ośrodku pomocy w województwie. Centrum zatrudni nową kadrę – około 15 etatowych pracowników. Do kompetencji dyrektora centrum należeć będzie potwierdzenie przydzielenia nieodpłatnej pomocy albo jej cofnięcie. A także wydawanie decyzji o przyznaniu wynagrodzenia prawnikom, którzy pomagali w załatwieniu sprawy. Dyrektor centrum będzie miał obowiązek składać sprawozdania ciału doradczemu, jakim będzie rada pomocy prawnej.

W każdym ośrodku pomocy prawnej natomiast stworzone zostaną punkty informacyjne. W punktach tych oprócz podstawowych informacji o adresach prawników i zakresie pomocy dostępne będą wnioski o przyznanie pomocy. Ośrodki te będą wypłacać wynagrodzenie prawnikom. Przewiduje się, że będą one liczyć po 30 osób, łącznie z call center.