W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Głównym celem nowelizacji jest zwiększenie kontroli sądowej nad coraz liczniejszymi przypadkami reaktywacji działalności przedwojennych spółek oraz wyeliminowanie nieprawidłowości w tym zakresie.
Nowe przepisy mają ograniczyć możliwość posługiwania się przez spółki, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), odpisami ze starych rejestrów. Odpisy lub wyciągi ze starych rejestrów będą mogły służyć jedynie do rejestracji spółki w KRS lub dochodzenia lub zaspokajania roszczeń wobec spółki przez jej wierzycieli. Organy administracji publicznej, sądy, banki, komornicy oraz notariusze będą zobowiązani do niezwłocznego poinformowania sądu rejestrowego o wszelkich przypadkach posługiwania się starymi odpisami.
W przypadku złożenia wniosku o wpis do KRS przez spółkę, która była do tej pory uwidoczniona w starych rejestrach, sąd rejestrowy będzie zobowiązany do powiadomienia prokuratora oraz do zbadania prawidłowości zwołania zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz powołania osób do organów spółki. Sąd rejestrowy będzie też badał prawidłowość nabycia udziałów lub akcji w spółce.
Prokurator będzie natomiast uprawniony do zaskarżenia uchwał spółki i żądania ich uchylenia lub stwierdzenia nieważności. W przypadku żądania uchylenia uchwały prokurator będzie mógł wskazywać na ryzyko pokrzywdzenia nie tylko wspólnika albo akcjonariusza, ale także osoby trzeciej, przy czym w przypadku zarzutu pokrzywdzenia osoby trzeciej prokurator nie będzie zobowiązany do wskazania konkretnej osoby w swoim pozwie przeciw spółce. W stosunku do postępowań rejestrowych zakończonych przed wejściem w życie noweli ustawowej prokurator będzie uprawniony do żądania ich wznowienia, jeżeli będą zachodzić okoliczności uzasadniające stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub walnego zgromadzenia, która była podstawą do wpisu spółki do KRS.

Tomasz Kański, radca prawny, partner w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak