Mocodawca może odwołać pełnomocnictwo w każdym czasie, chyba że zrzekł się tego uprawnienia z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.
Odwołanie pełnomocnictwa może zostać dokonane w jakiejkolwiek formie. Nie wymaga też akceptacji pełnomocnika. Także sam pełnomocnik może się zrzec pełnomocnictwa. Powinien to uczynić zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z kodeksu cywilnego, tj. oświadczenie powinno dojść do mocodawcy w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z nim. Należy jednak pamiętać, że jeżeli pełnomocnictwo wynika z jakiegoś stosunku podstawowego, to samo zrzeczenie się pełnomocnictwa nie spowoduje wygaśnięcia tego stosunku.
Pełnomocnictwo może też wygasnąć wraz z upływem określonego w nim terminu. W przypadku pełnomocnictw udzielonych dla wykonania określonych czynności wygasają one wraz z realizacją tych czynności. Przyczyną wygaśnięcia pełnomocnictwa jest także śmierć mocodawcy lub pełnomocnika. Zgodnie z art. 101 par. 2 k.c. można jednak uregulować tę kwestię odmiennie. Otóż umocowanie pełnomocnika nie wygaśnie, jeżeli „w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.” Zgodnie z przytoczonym przepisem, oświadczenie dotyczące obowiązywania pełnomocnictwa po śmierci mocodawcy lub pełnomocnika powinno zostać wyartykułowane wprost w treści pełnomocnictwa. W takich przypadkach w miejsce zmarłego pełnomocnika lub mocodawcy (zależnie od tego, co postanowiono w pełnomocnictwie) wchodzą spadkobiercy zmarłego. Dodatkowo konieczne jest, aby takie uregulowanie pełnomocnictwa było uzasadnione treścią stosunku prawnego stanowiącego jego podstawę. Zatem konstrukcja przedłużenia obowiązywania pełnomocnictwa także po śmierci pełnomocnika lub mocodawcy będzie miała znaczenie np. w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną.
Zgodnie z art. 102 k.c. po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa. Może jednak żądać poświadczonego odpisu tego dokumentu. W odpisie takim należy zaznaczyć wygaśnięcie umocowania.

Sylwia Graboś, radca prawny w kancelarii Grynhoff Woźny Maliński