Składowisko odpadów będzie mógł zamknąć nie tylko zarządca takiego miejsca, ale i urzędnik.
Czytelnik jest przedsiębiorcą. Będą go dotyczyły zmienione przepisy dotyczące zamykania składowisk odpadów.
– Na jakich zasadach będzie się to odbywało – pyta pan Stefan z Wałbrzycha.
Od 12 marca będą funkcjonowały zmienione przepisy ustawy o odpadach, według których składowisko odpadów będzie mógł zamknąć nie tylko zarządca takiego miejsca, ale i urzędnik. Tak będzie, gdy okaże się, że przedsiębiorca ma przepełnione składowisko lub nie spełnia ono wymogów prawa.
Przepisy te znajdą zastosowanie także wtedy, gdy kontrola wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzi, że na danym składowisku co najmniej od roku nie są przyjmowane śmieci. Uprawnienia do wydania takiej decyzji będzie miał regionalny dyrektor ochrony środowiska i marszałek województwa.
Decyzja administracyjna o zamknięciu składowiska będzie musiała być poprzedzona ekspertyzą. Określi ona techniczny sposób zamknięcia składowiska, harmonogram działań związanych z rekultywacją terenu oraz sposób nadzorowania tego terenu po tym, jak zostanie zakończona rekultywacja.
Nowela określa jednak, że zarządzający składowiskiem zostanie obciążony kosztami wykonania ekspertyzy. Decyzja o zamknięciu składowiska będzie wydana w ciągu 30 dni od wykonania ekspertyzy.
Zmieniona ustawa określa również, że jeżeli przedsiębiorca zarządzający składowiskiem odpadów przyjmie na nie śmieci pomimo decyzji o zamknięciu tego miejsca, zapłaci karę w wysokości 20 tys. zł.
Nowe rozwiązania mają sprawić, że odpady nie będą trafiały wyłącznie do składowania, trafią one także do przetworzenia. Poza tym nawet te śmieci, które wylądują na składowiskach, znajdą się akurat w takich miejscach, gdzie nie będzie to na przykład zagrażało środowisku naturalnemu.
W tej chwili wiele składowisk jest w dalszym ciągu eksploatowanych, gdyż ich zarządcy nie występują o ich zamknięcie, nawet gdy nie spełnia ono odpowiednich norm.
Procedura zamknięcia składowiska i koszty rekultywacji terenu powoduję, że przedsiębiorcy odwlekają podjęcie decyzji o zamknięciu takiego miejsca. Nowelizacja, poprzez wprowadzenie decyzji administracyjnej o zamykaniu składowisk, sprawi, że nie będzie już ociągania się z realizacją takiego obowiązku.
Ustawa wejdzie w życie 12 marca 2010 r.
Podstawa
Pkt 37 i 49 ustawy z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.U. nr 28, poz. 145).