Stroną postępowania sądowo-administracyjnego jest najczęściej strona postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 38 k.c. gmina dokonuje czynności prawnych za pośrednictwem swoich organów w sposób przewidziany w ustawie i w statucie gminy. Organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta). Natomiast organem uprawnionym do podejmowania czynności procesowych w imieniu gminy przed sądem jest wójt.

Strona postępowania

Ustawodawca wskazał zatem, kto jest stroną postępowania – jest nią gmina, a nie np. rada gminy. Dlatego jeśli np. rada gminy nie jest stroną postępowania administracyjnego, nie może stać się stroną postępowania sądowo-administracyjnego. To wobec gminy następuje rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy przez sąd administracyjny.

To jest tylko część artykułu. Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Gmina jest stroną w sprawie przed sądem administracyjnym.