Odpady zawierające azbest zostaną unieszkodliwione w specjalnych urządzeniach przewoźnych – wynika z ustawy z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.U. nr 28, poz. 145). Zmiana ta wejdzie w życie 12 marca.

Nowelizacja przepisów sprawi, że azbest, który jest szkodliwy dla zdrowia ludzi, zostanie przetworzony w specjalnym urządzeniu. Można je będzie przewozić z jednego miejsca w drugie, gdzie np. demontowany jest eternit z dachów. W ten sposób nie będzie już konieczności wożenia azbestu na specjalne składowiska odpadów gdzie jest on jedynie zakopywany w ziemi.

Nowe przepisy mają pomóc w usuwaniu azbestu. Okazuje się, że do 2032 roku Polska musi pozbyć się jeszcze około 14,5 mln ton odpadów, które zawierają azbest.

Nowelizacja ustawy reguluje także kwestię składowisk odpadów. Miejsca takie, jeżeli nie będą spełniały wymogów prawa i norm środowiskowych, zostaną zamknięte z urzędu. Obecnie powinny być zamykane na wniosek zarządzającego składowiskiem.

Po zmianach regionalny dyrektor ochrony środowiska lub marszałek województwa będą zobowiązaniu do wydania decyzji o zamknięciu składowiska, gdy taka konieczność wyniknie z przeprowadzonej ekspertyzy. Składowisko zostanie zamknięte także wtedy, gdy okaże się, że jest przepełnione.