Marcin S. w ramach umowy o pracę wykonywał obowiązki programisty. Jego obowiązkiem było opracowywanie programów komputerowych dla zatrudniającej go spółki. Marcin S. po ustaniu stosunku pracy w skutek wypowiedzenia przez niego umowy zażądał od swojego pracodawcy zaprzestania modyfikacji stworzonego przez niego programu oraz zaniechania jego rozpowszechniania. Czy pracownik miał do tego prawo?
Z opisu sytuacji nie wynika, aby strony stosunku pracy wyłączyły zasadę określoną w art. 74 ust. 3 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z tym przepisem prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, jeżeli umowa nie stanowi inaczej.
Nabycie przez pracodawcę autorskich praw majątkowych do programu komputerowego następuje w pełnym określonym ustawą zakresie, tj. dotyczy zwielokrotniania, modyfikowania i rozpowszechniania. W myśl bowiem art. 74 par. 4 ustawy autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują prawo do:
● trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego,
Reklama
● tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała,
● rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.
Należy ponadto podkreślić, że w myśl art. 75 ust. 1 ustawy, jeżeli umowa nie stanowi inaczej m.in. przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie komputerowym, z zachowaniem praw twórcy stanowiące jego autorskie prawa osobiste nie wymagają zgody uprawnionego (twórcy). Nie jest ona wymagana, gdy powyższe czynności są niezbędne do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym do poprawiania błędów przez osobę, która legalnie weszła w jego posiadanie.
Podstawa prawna
Art. 74 ust. 3 i 4, art. 75 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).