Zebrania właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych muszą się odbywać co najmniej raz w roku. Możliwe jest też zwoływanie tego rodzaju spotkań zawsze, kiedy właściciele chcą razem omówić jakiś ważny problem związany z zarządzaniem ich nieruchomością wspólną.
Wspólnoty mieszkaniowe obejmują zarówno właścicieli mieszkań, jak i lokali użytkowych. Ich prawa nie zależą od przeznaczenia lokalu. Wiążą się raczej z wielkością udziału w nieruchomości wspólnej. Uchwały, które są formą podejmowania najważniejszych decyzji, zapadają bowiem większością głosów właścicieli lokali liczoną według wielkości udziałów. Niemniej w umowie lub w uchwale właściciele mogą postanowić, że w określonej sprawie na każdego właściciela będzie przypadał jeden głos (art. 23 ust. 1 ustawy o własności lokali – u.o.w.l.). Poza tym wszyscy właściciele mają prawo i obowiązek uczestniczyć w zarządzaniu ich wspólnym majątkiem, nawet jeżeli nie wchodzą do zarządu, choć oczywiście to zarząd kieruje sprawami wspólnoty i reprezentuje ją na zewnątrz, a także w stosunkach z poszczególnymi właścicielami lokali. I choć uprawnienia właściciele lokali mają niezmiennie przez cały rok takie same, to najłatwiej jest im wyrazić wolę na zebraniu wspólnoty.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej m.in. na temat:

Konieczności zorganizowania zebrania

Reklama

Zawiadomienie na piśmie o planowanym zebraniu wspólnoty

Korespondencji e-mailem

Pełnomocnictw w sprawie głosowania podczas zebrania

Sprawozdania, jakie każda wspólnota musi sporządzić

Prowadzenia obrad

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie prawa mają właściciele lokali na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej.