W ubiegłym roku zmienił się porządek dziedziczenia i powiększyła się grupa spadkobierców ustawowych. Ustawodawca usunął też z prawnego obrotu zasadę walutowości.
W ubiegłym roku kodeks cywilny zmieniany był częściej niż w latach ubiegłych. W sumie doliczyliśmy się pięciu istotnych nowelizacji. Ustawodawca rozszerzył na przykład krąg spadkobierców ustawowych o dziadków i pasierbów, którzy do tej pory nie mogli dziedziczyć z ustawy, i do spadku powoływano ich tylko na mocy testamentu.
Dziadkowie i ich zstępni dziedziczą teraz po wnukach, ale tylko wówczas, gdy nie żyją inni spadkobiercy wywodzący się z kręgu bliższych krewnych zmarłego, którzy przed nowelizacją przepisów należeli do jego spadkobierców ustawowych.
Ustawodawca wyeliminował z kodeksu zasadę walutowości. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy na terenie kraju mogą już rozliczać swoje zobowiązania w walucie obcej. Zmieniono też przepisy zawierające niedozwolone klauzule umowne stosowane w obrocie konsumenckim. Natomiast ustawa z 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece uściśliła sposób zabezpieczania wierzytelności zastawem.
Przepisy te uzależniły miedzy innymi skuteczność zastawu wobec wierzycieli zastawcy od zawarcia umowy o ustanowienie zastawu na piśmie z datą pewną. Przepis ten zacznie obowiązywać 20 lutego 2011 r.
Zmiany wprowadzone do kodeksu cywilnego zostały ujęte w ujednoliconym tekście kodeksu cywilnego, który zostanie dołączony do poniedziałkowego wydania Dziennika Gazety Prawnej 1 lutego 2010 r.