Jaką odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
Zgodnie z art. 299 par. 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), gdy egzekucja przeciwko spółce z o.o. okazała się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. W tej sytuacji wierzyciel nie musi wykazywać poniesionej szkody, winy ani też związku przyczynowego między działaniem lub zaniechaniem członka zarządu a poniesioną przez niego szkodą. Wystarczające jest posiadanie postanowienia o bezskuteczności egzekucji prowadzonej z majątku spółki.
Pewne niejasności interpretacyjne może budzić pojęcie „członkowie zarządu” użyte w art. 299 par. 1 k.s.h. Należy uznać, że termin ten nie odnosi się wyłącznie do aktualnych członków zarządu (osób, które figurują w KRS), ale do wszystkich członków zarządu, bez względu na to, czy aktualnie są członkami tego organu, jeśli tylko pełnili tę funkcję w czasie, gdy zobowiązanie spółki stało się wymagalne do momentu wystąpienia wierzyciela z powództwem przeciwko spółce. Jak wspomniano, odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki ma charakter solidarny. Oznacza to, że wierzyciel według własnego wyboru może skierować roszczenia w stosunku do wszystkich członków zarządu (w przypadku zarządu wieloosobowego), wybranych członków zarządu lub konkretnego członka zarządu. Członkowie zarządu, którzy dokonali spłaty zobowiązań spółki na podstawie art. 299 par. 1 k.s.h. nie mają natomiast żadnych roszczeń zwrotnych do spółki.
Członek zarządu może jednak uwolnić się od odpowiedzialności, o której mowa w art. 299 par. 1, jeżeli wykaże przynajmniej jedną z przesłanek: we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości; wszczęto postępowanie układowe; niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania układowego nie nastąpiło z jego winy; mimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody (299 par. 2 k.s.h.).

Stanisław Rachelski, radca prawny, wspólnik zarządzający, Kancelaria Prawnicza Rachelski i Wspólnicy