Usługodawca będzie musiał zagwarantować dostęp do swoich usług w taki sposób, aby nie dyskryminować usługobiorcy ze względu na jego obywatelstwo lub miejsce zamieszkania.
Konsument, zanim zawrze umowę o usługę, powinien być odpowiednio poinformowany o jej zakresie, jak i o samej firmie usługodawcy. Natomiast nierozpatrzenie przez urząd w terminie wniosku przedsiębiorcy będzie oznaczać jego akceptację. Powstanie też elektroniczny punkt kontaktowy w resorcie gospodarki, który będzie służył realizowaniu procedur rejestracyjnych związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz z uznawaniem kwalifikacji zawodowych. Ma on być też pomocny w udzielaniu informacji o funkcjonowaniu przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Takie generalne reguły przewiduje przyjęty wczoraj przez rząd projekt ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
– Nowa ustawa wprowadzi uproszczenia w zakresie procedur dotyczących szeroko rozumianej reglamentacji, czyli procedur wydawania koncesji, zezwoleń, wpisów do rejestrów działalności regulowanej czy innych rejestrów – twierdzi Departament Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki.
W sprawach dotyczących podjęcia, wykonywania lub zawieszenia działalności gospodarczej żaden urząd nie będzie mógł żądać od przedsiębiorcy dokumentów w formie oryginału, poświadczonej kopii lub autoryzowanego tłumaczenia. Wprowadzona zostanie też zasada domniemanej zgody organu administracji, w przypadku gdy nie odpowie on w określonym terminie na wniosek przedsiębiorcy.