Wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Projekt z poprawkami został przekazany do Komisji Infrastruktury.

Proponuje się nałożenie na członka spółdzielni dodatkowych wpłat przy zawieraniu umowy o przeniesienie praw własności lokalu, do którego przysługuje mu spółdzielcze prawo lokatorskie.

Dodatkowe wpłaty miałyby być uzależnione od podjęcia przez walne zgromadzenie spółdzielców uchwały większością 2/3 głosów osób obecnych na posiedzeniu.

– Według ekspertyzy taka większość głosów jest zbyt duża – mówi Wiesław Szczepański z Lewicy.

Zgodnie z projektem wysokość wpłaty nie będzie mogła przekraczać różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością pełnego wkładu mieszkaniowego lub jego części. Różnica ta podlegałaby jednak zmniejszeniu o 50 proc. wartości pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości mieszkania. Uchwała będzie stosowana do wniosków złożonych po jej uprawomocnieniu się. Nie może być jednak podjęta w przypadku roszczeń powstałych na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych.

Poszerzono również obowiązki lokatorów o spłatę nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na lokal. Będzie to dotyczyć przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ustanowionego przed upływem 15 lat, jeżeli w trakcie budowy spółdzielnia skorzystała ze środków publicznych lub innych.

Wnioski o przeniesienie praw własności lokalu złożone do 29 grudnia mają być załatwione przez spółdzielnię do 30 marca 2010 r. na dotychczasowych zasadach, czyli za symboliczną złotówkę.

Projekt wydłuża termin przekształcenia do końca 2012 roku.

Konkurencyjny projekt przygotowała posłanka PO Lidia Staroń. Zgodnie z jego zapisami pobieranie dodatkowych opłat przez spółdzielnie byłoby niemożliwe.